ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Decyzja na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Decyzja na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Decyzja na zajęcie pasa drogowego

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

DODATEK OSŁONOWY

Referat Spraw Obywatelskich

Dowód osobisty

Referat Spraw Obywatelskich

Dowóz

Sprawy Oświatowe

Ewidencja Gospodarstw Agroturystycznych

Referat Organizacyjny - Ewidencja gospodarcza

Ewidencja psa i jego oznakowanie

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - GOSPODARKA ODPADAMI

Indywidualne zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania oraz korekta podatku w ciągu roku podatkowego (dotyczy podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości)

Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Referat Organizacyjny - Alkohole

Kształcenie pracownika młodocianego.

Sprawy Oświatowe

Małżeństwo

Urząd Stanu Cywilnego

Meldunek

Referat Spraw Obywatelskich

Nadanie numery porządkowego nieruchomości

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Odszkodowania

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - GOSPODARKA ODPADAMI

Podział nieruchomości - decyzja ostateczna

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Podział nieruchomości - wstępny projekt

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Rozgraniczenie nieruchomości – decyzja

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Rozgraniczenie nieruchomości – postanowienie o wszczęciu

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

ŚWIADCZENIA - INFORMACJA O ZMIANACH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH JAKIE CZEKAJĄ OSOBY WYMAGAJĄCE OPIEKI I OSOBY SPRAWUJĄCE OPIEKĘ – OD 01.01.2024 R.

Referat Spraw Obywatelskich

Udostępnienie informacji o środowisku

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

URODZENIE DZIECKA

Urząd Stanu Cywilnego

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych*/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych*/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych*

Referat Spraw Obywatelskich

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Referat Organizacyjny - Ewidencja gospodarcza

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU DZIAŁKI W OBSZARZE REWITALIZACJI LUB SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wniosek w sprawie ulg podatkowych

Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę: podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku od środków transportowych

Referat Księgowości i Finansów - Windykacja podatkowa

Wniosek w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu powiększenia gospodarstwa

Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty: podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego,łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych

Referat Księgowości i Finansów - Windykacja podatkowa

Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Księgowości i Finansów - Windykacja podatkowa

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEDZICHOWO

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności na podstawie archiwalnej ewidencji

Referat Organizacyjny - Ewidencja gospodarcza

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PALNIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wydanie zaświadczeń

Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi wewnętrzne

Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Referat Spraw Obywatelskich

Zaświadczenie o położeniu działki poza obszarami natura 2000

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Zaświadczenie o uniszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na alkohol

Referat Organizacyjny - Alkohole

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Referat Organizacyjny - Alkohole

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zgłoś powrót z zagranicy

Referat Spraw Obywatelskich

Zgłoś wyjazd za granicę

Referat Spraw Obywatelskich

Zgoda na budowę zjazdu na drogę publiczną

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Zgon

Urząd Stanu Cywilnego

ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna