ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Decyzja na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Decyzja na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Decyzja na zajęcie pasa drogowego

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Dowód osobisty

Referat Spraw Obywatelskich

Ewidencja Gospodarstw Agroturystycznych

Referat Organizacyjny - Ewidencja gospodarcza

Ewidencja psa i jego oznakowanie

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - GOSPODARKA ODPADAMI

Indywidualne zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania oraz korekta podatku w ciągu roku podatkowego (dotyczy podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości)

Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Referat Organizacyjny - Alkohole

Kształcenie pracownika młodocianego.

Sprawy Oświatowe

Małżeństwo

Urząd Stanu Cywilnego

Meldunek

Referat Spraw Obywatelskich

Nadanie numery porządkowego nieruchomości

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Odszkodowania

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Podział nieruchomości - decyzja ostateczna

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Podział nieruchomości - wstępny projekt

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Rozgraniczenie nieruchomości – decyzja

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Rozgraniczenie nieruchomości – postanowienie o wszczęciu

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Udostępnienie informacji o środowisku

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

URODZENIE DZIECKA

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych*/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych*/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych*

Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Referat Organizacyjny - Ewidencja gospodarcza

Wniosek w sprawie ulg podatkowych

Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę: podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku od środków transportowych

Referat Księgowości i Finansów - Windykacja podatkowa

Wniosek w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu powiększenia gospodarstwa

Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty: podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego,łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych

Referat Księgowości i Finansów - Windykacja podatkowa

Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Księgowości i Finansów - Windykacja podatkowa

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności na podstawie archiwalnej ewidencji

Referat Organizacyjny - Ewidencja gospodarcza

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna

Wydanie zaświadczeń

Referat Księgowości i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi wewnętrzne

Zaświadczenie o położeniu działki poza obszarami natura 2000

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka nieruchomościami

Zaświadczenie o uniszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na alkohol

Referat Organizacyjny - Alkohole

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Referat Organizacyjny - Alkohole

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska

Zgłoś powrót z zagranicy

Referat Spraw Obywatelskich

Zgłoś wyjazd za granicę

Referat Spraw Obywatelskich

Zgoda na budowę zjazdu na drogę publiczną

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Drogi gminne

Zgon

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - Gospodarka przestrzenna