ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy 1225
Wójt Gminy Miedzichowo 2589
Referaty 2092
Sołectwa Gminy Miedzichowo 3103
Urząd Gminy Miedzichowo 1708
Godziny urzędowania 2090
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1780
Organizacja Urzędu 3660
Regulamin Organizacyjny 2096
Rada Gminy Miedzichowo 9641
Protokoły z Sesji RG 22507
Informacje 1127
Jednostki Organizacyjne 2021
Oferty inwestycyjne 639
Informacje nieudostępnione w BIP 1560
Gminny Zespół Obsługi Szkół 3111
Wykonanie budżetu 3157
Zarządzenia 2184
Statut 2013
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 3222
Absolwent roku 663
Ogłoszenie 241
Gminny Zakład Komunalny 3415
Statut 1719
Wnioski do pobrania 1392
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3788
Dane 2022
Co i jak załatwić 1647
Zespół Interdyscyplinarny 1546
Karta Dużej Rodziny 1492
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 3071
Dane 1668
Statut 1652
Osoby sprawujące funkcje 1632
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 2056
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3058

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2987
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 590
AKTUALNOŚCI 68231
Obwieszczenia / Zawiadomienia 180830
Ogłoszenia o pracy 12424
Aktualne 5017
W toku 6004
Wyniki 14213
Zamówienia publiczne 41266
Aktualne 28890
W toku 27558
Wyniki 30272
Archiwalne 30511
Wyniki innych postępowań 26920
Platforma PZP 1577
Plan postępowań o udzielenie zamówień 350
Akty prawne 567625
Petycje 34044
Przetargi 25183
Co i jak załatwić 91654
Wydziały 85147
Sprawy 86678
Konsultacje społeczne 584
- Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy sołectwa Łęczno, Toczeń pisanej z przecinkiem na Łęczno-Toczeń pisanej z łącznikiem 1137
- Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie nadania statutów poszcególnym sołectwom 12316
- Konsultacje projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024” 210
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miedzichowo 368
Wójt Gminy Miedzichowo informuje o planowanych konsultacjach w sprawie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo na lata 2022-2025 20
Oświadczenia majątkowe 191196
Organizacje Pozarządowe 45666
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 964
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 6298
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 4529
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 4190
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 4193
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2826
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 3073
Prawo lokalne 687
Statut 619
Regulamin Organizacyjny 746
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 1509
Program Rozwoju Lokalnego 995
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 844
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo 622
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miedzichowo na lata 2007 - 2027 593
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 429
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 461
Program Ochrony Środowiska 516
BUDŻET 20528
Informacje dotyczące budżetu 9228
Informacja o wykonaniu budżetu gminy 1160
Sprawozdania Finansowe 1688
Raport o stanie gminy Miedzichowo 6063
Wybory 978
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 6374
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 14688
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 14570
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 16868
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 21513
Wybory Samorządowe 2018 45559
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 12487
Wybory Ławników 2020-2023 3358
Wybory do Izb Rolniczych 2019 4392
Wyniki wody z wodociągu publicznego 11225
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 6628
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 11214
RODZINA 500 plus 4928
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miedzichowo 2447
Analiza gospodarki odpadami 217
Efektywność Energetyczna 105
Fundusz sołecki 3898
Powszechny Spis Rolny 2020 9559
Kalendarz / Plan polowań przez koła łowieckie 2631
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Miedzichowo 2286
Problemy uzależnień 1742
Adresy stron internetowych 1158
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 976
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1142
Jak rozpoznać uzależnienie? 1209
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 1195
Gdzie uzyskasz pomoc 1188
Placówki leczenia odwykowego 1230
Procedura leczenia odwykowego 1338

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 550065
Redakcja biuletynu 1110
Mapa serwisu 1107
Statystyki 1151
Kanały RSS 1012
Kontakt 3246
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 2620
Koordynator ds. dostępności 1896
Plan działania - dostępność 142
Raport o stanie dostępności 11041
« powrót do poprzedniej strony