ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie : określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie : określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo.
 
  1. W dniu 16 października 2023 roku  na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 6 ustawy                       z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021, poz. 485 ze zmianami), uchwały nr XX/176/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miedzichowo, Wójt Gminy Miedzichowo wydał Zarządzenie nr 56/2023/O w sprawie:  określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
  2. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni byli:
a) wszyscy interesariusze rewitalizacji, w tym m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i  wspólnoty mieszkaniowe;
b) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a;
c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
e)  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
f)  organy władzy publicznej;
g) podmioty, inne niż wymienione w pkt g, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
  1. Celem przeprowadzenia konsultacji było uzyskanie opinii, propozycji lub uwag mieszkańców w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo.
  2. Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr XX/176/2021Rady Gminy Miedzichowo z dnia 24 lutego  2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miedzichowo.
  3. Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii, propozycji lub uwag przekazywanych pisemnie lub elektronicznie na pośrednictwem formularza konsultacyjnego oraz podczas spotkania otwartego z interesariuszami procesu rewitalizacji.
  4. Opinie, propozycje lub uwagi były zbierane przez cały okres trwania konsultacji za pomocą formularza który dostępny był:
a) na stronie internetowej: www.miedzichowo.plwww.bip.miedzichowo.pl
            b) w Urzędzie Gminy Miedzichowo – sekretariat.
      7. Formularze można było składać w następujący sposób:
       a) wypełnione elektronicznie można było wysyłać drogą elektroniczną na adres:
             ug-   ,
        b) wydrukowane i wypełnione można było wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście
            do Urzędu Gminy w Miedzichowie (ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo).
  1.  Projekt uchwały dostępny był na  stronach www.miedzichowo.pl   oraz www.bip.miedzichowo.pl / a także u Sołtysów sołectw: Jabłonka Stara; Lewiczynek; Miedzichowo; Prądówka oraz w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo.
  2. Informacja o konsultacjach wraz z Zarządzeniem została zamieszczona w Biuletynie  Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz wywieszona na tablicach
ogłoszeniowych w sołectwach co jest zgodne z § 10 ust. 1 i 2 Uchwały nr XX/176/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miedzichowo.
10. Konsultacje społeczne trwały od 23.10.2021 r. do 07.11.2023r. 
11. Do dnia 07.11.2023 r. nie wpłynęły żadne uwagi.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-15 07:21:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-15 07:21:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-15 07:21:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Wójt Gminy Miedzichowo zaprasza, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
 
Celem konsultacji społecznych jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji, w tym m.in.:
1.      mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i  wspólnoty mieszkaniowe;
2.      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4.      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5.      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6.      organy władzy publicznej;
7.      podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od dnia 23 października 2023 r. do dnia 07 listopada 2023 r., w następujących formach:
1. Zbieranie uwag, opinii i propozycji zmian możliwe jest w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:
· osobiście do Urzędu Gminy Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, pokój 2 lub sekretariat, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.: poniedziałek-piątek 7.30-15.30;
· za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: lub
· drogą korespondencyjną na adres:
Urząd Gminy Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo
(decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy Miedzichowo).
2. Spotkanie otwarte z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas którego omówione zostaną zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo, gdzie będzie możliwe wniesienie uwag, opinii i propozycji dot. projektu uchwały w formie ustnej do protokołu odbędzie się dnia 30 października o godzinie 14.00  w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo – sala narad.
 
Projekt Uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od dnia 23 października do dnia 07 listopada 2023 r.
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a. niedotyczące zakresu konsultacji, tj. niezwiązane z projektem Uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
b. z datą wpływu przed dniem 23 października  2023 r. oraz po dniu 07 listopada 2023 r.,
c. niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie i propozycje,
d. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, opinii i propozycji zmian zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).
 
Informacji związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miedzichowo udziela: Alina Frańska tel. 614410252  e-mail: ;
 
 
 
                                                                                                                                     Wójt Gminy Miedzichowo
                                                                                                                                        /-/ Stanisław Piechota

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-16 14:57:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-16 15:01:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16 15:01:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
54 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »