ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotry"

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Wójt Gminy Miedzichowo

Finansowanie: Dofinansowanie

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-06-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-06-30 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: https://przetargi.miedzichowo.pl

Ogłoszono dnia: 2022-06-14 przez

Załączniki