ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Miedzichowo

Finansowanie: własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-11-28 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urzędu Gminy Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo lub mail ug-miedzichowo@post.pl

Ogłoszono dnia: 2022-11-21 przez .

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2021 z 1.03.2021 r. Wójta Gminy Miedzichowo wprowadzające regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł. Zamawiający - Gmina Miedzichowo ul. Poznańska 12 , 64-361 Miedzichowo zaprasza do złożenia oferty
na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00 I.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Pakiet
1: Serwer Pakiet
2: Oprogramowanie Bazodanowe SQL Server Pakiet
3: UTM Pakiet
4: Stacje robocze – 6 sztuk Pakiet
5: Laptop – 2 sztuki ( zgodnie z załączoną specyfikacją) .
Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Z tytułu zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
b) prawo do unieważnienia całości postępowania o zamówienie, jeżeli: nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły oferty podlegające odrzuceniu albo nie ma możliwości finansowania zamówienia – w szczególności gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania i nie przeznaczono dodatkowych środków finansowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może przystąpić do całości zamówienia lub do danego pakietu, t.j. do jednego, kilku, lub wszystkich pakietów przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 ( specyfikacja )
II .TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30 dni od dnia podpisania umowy.
III.INFORMACJE O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
1. Oferta Wykonawcy złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr1, zawierająca cenę netto i brutto. 2.W ofercie wymagane jest podanie producenta i modelu procesora.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI: do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego po uprzednim odbiorze zadania i podpisaniu protokołu odbioru. Fakturowanie: Nabywca: Gmina Miedzichowo ul. Poznańska12,64-361Miedzichowo NIP 788-191-86-11 Odbiorca: Urząd Gminy Miedzichowo
V.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres e-mail: ug-miedzichowo@post.pl
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1.Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2022 r. godz. 12:00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, m-eilowo na adres: ug-miedzichowo@post.pl.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY
1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto – 100 %.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dostawę .
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. GWARANCJA
1.Na zakupiony sprzęt obowiązuje min. 3 lata gwarancji (z wyjątkami podanymi w specyfikacji).
2.Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.
3.Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
4.W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.
5.Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
6.Wymagany czas naprawy – 3 dni robocze od otrzymania zgłoszenia.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie z nim zawarta umowa na dostawę sprzętu i oprogramowania.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, w całości lub w zakresie poszczególnych pakietów, bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Miedzichowo do zawarcia umowy.
Miedzichowo, 21.11.2022 r.
/-/ Wójt Gminy Miedzichowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 10:05:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 10:06:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 10:06:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony