Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy 1641
Wójt Gminy Miedzichowo 4084
Referaty 2704
Sołectwa Gminy Miedzichowo 4673
Urząd Gminy Miedzichowo 2453
Godziny urzędowania 2773
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 2341
Organizacja Urzędu 5709
Regulamin Organizacyjny 2696
RADA GMINY MIEDZICHOWO 14169
Protokoły z Sesji RG 32543
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY 1180
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 577
Protokoły 246
Informacje 1550
Jednostki Organizacyjne 2799
Oferty inwestycyjne 1178
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 432
Gminny Zespół Obsługi Szkół 6200
Wykonanie budżetu 4192
Zarządzenia 2979
Statut 2785
Stypendia i nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce 4896
Absolwent roku 1149
Ogłoszenie 865
Gminny Zakład Komunalny 6650
Statut 2278
Wnioski do pobrania 2681
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7099
Dane 2542
Co i jak załatwić 2083
Zespół Interdyscyplinarny 1961
Karta Dużej Rodziny 1883
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie 6162
Dane 2300
Statut 2160
Osoby sprawujące funkcje 2192
Elektroniczne Dz.U. i M.P. 2739
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4252

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA 18
INFORMACJE 892
PREFERENCYJNA ZAKUP WĘGLA 296
RODO 4285
MONITORING OBIEKTÓW I TERENÓW PUBLICZNYCH 1308
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 1335
AKTUALNOŚCI 93848
OBWIESZCZENIA / ZAWIADOMIENIA 273435
OGŁOSZENIA O PRACY 17336
Aktualne 6499
W toku 8076
Wyniki 18374
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 68927
Aktualne 46147
W toku 43494
Wyniki 49543
Archiwalne 49184
Wyniki innych postępowań 42663
Platforma PZP 2533
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1763
AKTY PRAWNE 747041
PETYCJE 50734
PRZETARGI 40617
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1148
- Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy sołectwa Łęczno, Toczeń pisanej z przecinkiem na Łęczno-Toczeń pisanej z łącznikiem 1974
- Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie nadania statutów poszcególnym sołectwom 18556
- Konsultacje projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024” 882
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miedzichowo 1710
Wójt Gminy Miedzichowo informuje o konsultacjach w sprawie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo na lata 2022-2025 1434
Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miedzichowo w 2023 roku”. 166
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033 311
Konsultacje społeczne z obszarów białych NGA w kontekście dostępności usług sieciowych o przepustowości 100 Mb/s lub więcej 259
Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miedzichowo w 2023 roku” - II 125
Konsultacje społeczne o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-3033” 153
Konsultacje społeczne - projektu Uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo 97
CO I JAK ZAŁATWIĆ 128017
Wydziały 115046
Sprawy 119955
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 54306
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 140
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 907
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 3147
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 10419
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 7524
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 6958
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 7071
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 4762
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 5308
PRAWO LOKALNE 1286
Statut 1080
Regulamin Organizacyjny 1267
Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo 2536
Program Rozwoju Lokalnego 1652
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 1488
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedzichowo 1132
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miedzichowo na lata 2007 - 2027 1052
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 911
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 952
Program Ochrony Środowiska 1260
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo 278
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 245992
BUDŻET 24100
Informacje dotyczące budżetu 16100
Informacja o wykonaniu budżetu gminy 2400
Sprawozdania Finansowe 3145
RAPORT O STANIE GMINY MIEDZICHOWO 8907
FUNDUSZ SOŁECKI 6018
WYNIKI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO 19171
WYBORY - WNIOSKI 655
WYBORY 2119
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu 353
Wybory samorządowe 2024 39
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2023 1466
Wybory do Izb Rolniczych 2023 364
Wybory Ławników 2024-2027 135
Uzupełniające wybory do Rady Gminy Miedzichowo - okręg wyborczy nr 1 (ul. Leśna, ul. Młyńska) 642
Uzupełniające wybory do Rady Gminy Miedzichowo - okręg wyborczy nr 9 933
II tura Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r. 8416
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 19044
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na dzień 10 maja 2020 18991
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 21678
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 27700
Wybory Samorządowe 2018 59152
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 16230
Wybory do Izb Rolniczych 2019 5827
Wybory Ławników 2020-2023 4290
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 10122
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIEDZICHOWO 3578
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI 1376
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 773
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 16866
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 12759
KALENDARZ / PLAN POLOWAŃ PRZEZ KOŁA ŁOWIECKIE 4307
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY MIEDZICHOWO 3196
PROBLEMY UZALEŻNIEŃ 2549
Adresy stron internetowych 1601
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Miedzichowo 1440
Skład i zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1651
Jak rozpoznać uzależnienie? 1636
Jak rozpoznać, że ktoś jest alkoholikiem? 2101
Gdzie uzyskasz pomoc 1680
Placówki leczenia odwykowego 1674
Procedura leczenia odwykowego 1874
INFORMACJE O PLANOWANYCH POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 60

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 736700
Redakcja biuletynu 1477
Mapa serwisu 1501
Statystyki 1501
Kanały RSS 1377
Kontakt 5278
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 4219
Koordynator ds. dostępności 3109
Plan działania - dostępność 867
Raport o stanie dostępności 16613