ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - IGP.6733.05.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-28 14:30:46 przez Sylwia Puka

Akapit nr - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 28.06.2022 r.
 
IGP.6733.05.2022
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 27.06.2022 r. Inwestora Gminny Zakład Komunalny ul. Polna 1, 64-361 Miedzichowo, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 1567/4, 1574, 1559/58, 1559/36, 1559/18, obręb Bolewice, gm. Miedzichowo.
W związku z powyższym informuję, iż niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z  materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (pok.100, II piętro), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 61 44 10 263).
 
 
 
 
Wójt Gminy Miedzichowo   
                                                                                                           /-/ dr Stanisław Piechota