Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi: Gmina Miedzichowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-20 11:19:05 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 510011931-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.
 
Gmina Miedzichowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 654833-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miedzichowo, Krajowy numer identyfikacyjny 54624200000, ul. ul. Poznańska  12, 64361   Miedzichowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 410 240, e-mail , faks 614 410 250.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje - odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zebranych odpadów komunalnych w sposób : - selektywny - zmieszany - wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów- wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery i pojemniki oraz odbiór zebranych odpadów - utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w miejscach publicznie dostępnych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89520000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Trans-Kom Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 290
Kod pocztowy: 60-406
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 871200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 871200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 871200.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 
                                                                                                                                              Wójt Gminy Miedzichowo
                                                                                                                                              /-/  dr Stanisław Piechota

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 11:19:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 11:19:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20 11:19:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
768 raz(y)