Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Raport o stanie gminy Miedzichowo za 2020 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-13 09:35:18 przez Sylwia Puka

Akapit nr - brak tytułu

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEDZICHOWO
 ZA 2020 ROK
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713ze zmianami ) Wójt Gminy Miedzichowo przedstawia Radzie Gminy Miedzichowo Raport o stanie Gminy Miedzichowo za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2020r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Miedzichowo.. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób,
do Przewodniczącego Rady Gminy w Miedzichowie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”  
                                                                 
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Miedzichowo odbędzie się 23 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca  2021 r. (wtorek), do godziny 15 00 w biurze podawczym Urzędu Gminy.
W związku z pandemią COVID-19 istnieje możliwość przesłania zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub mailowo na adres:
.
Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
 Przewodniczący Rady Gminy Miedzichowo
            /-/ Tadeusz Kolecki

Załączniki