ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033.
Nr aktu prawnego
XXXV/311/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Miedzichowo realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz dofinansowania realizacji inwestycji ze środków budżetu Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXV/310/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Tylnej, Kaczmarka i Wypoczynkowej w m. Bolewice, gm. Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXV/309/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/257/2018 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXV/308/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/140/2009 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXV/307/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulic Sportowej na działkach ewidencyjnych nr 1437 i 1436/2.
Nr aktu prawnego
O/38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany zarządzenia nr 8/2022 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, garaże oraz dzierżaw gruntu
Nr aktu prawnego
nr 40/2022/O
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/306/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
Nr aktu prawnego
XXXIV/305/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/304/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji