ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Miedzichowo reprezentujący Gminę Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo zaprasza do składania ofert na realizację poniżej wskazanego zadania:

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 21:00:29 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 17 lutego 2020 roku
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Miedzichowo reprezentujący Gminę Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo zaprasza do składania ofert na realizację poniżej wskazanego zadania:
 
I. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest profilowanie, równanie, wałowanie, utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.
 2. W ramach realizowanego zadania wykonawca musi wykonać:
1) profilowanie, równanie i wałowanie dróg gruntowych;
a) profilowanie dróg równiarką w sposób taki, aby zapewnić nawierzchni gruntowej właściwe odwodnienie;
b) w przypadku powstania znacznych zagłębień wypełnić właściwym materiałem dostarczonym przez wykonawcę;
c) w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych wykonać rowki odwadniające;
d) wyprofilowany odcinek zagęścić walcem;
e) wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z naprawionych powierzchni zanieczyszczeń takich, jak np. gałęzie, duże kamienie;
2) utwardzanie dróg gruntowych gruzem betonowym sortowanym (frakcja 30-63) lub gruzem przesianym (2-35 mm) dostarczonym przez wykonawcę po uzgodnieni  z zamawiającym konkretnego odcinka utwardzanej drogi:
a) mechaniczne profilowanie i korytowanie do głębokości 15 cm;
b) nawiezienie i rozłożenie gruzu betonowego  na grubość taką, aby warstwa po wałowaniu nie była mniejsza niż 12 cm;
c) wałowanie dróg walcem mechanicznym wibracyjnym samojezdnym o tonażu min. 10 ton.
 
 1. Zasady profilowania, wałowania, utwardzania dróg gminnych na ternie Gminy Miedzichowo:
1. ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia podane w ofercie wykonawcy nie ulegają zmianie do końca obowiązywania umowy;
2. zakres robót – czas i miejsce wykonania robót każdorazowo będą zgłaszane telefonicznie z podaniem terminu rozpoczęcia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do zamawiającego oraz właściwego miejscowo sołtysa;
3. w przypadku uszkodzenia przez wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezwzględnie powiadomić właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczenia miejsca awarii, o fakcie tym zależy poinformować również zamawiającego;
4. transport sprzętu na  drogi wskazane przez zamawiającego zapewni wykonawca;
5. po zrealizowaniu każdorazowego zlecenia wykonawca robót wraz z przedstawicielem zamawiającego i sołtysem sporządzą protokół odbioru; w protokole należy wskazać miejsce robót oraz podać ilość (m2);
6. podpisany protokół będzie podstawą wystawienia faktury;
7. po zakończeniu robót wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu wykonywanych robót;
8. pojazdy wykonujące roboty muszą być odpowiednio oznakowane; wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnia bezpieczeństwo użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót;
 1. Inne obowiązki wykonawcy:
1. wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno  w trakcie ich wykonywania, jak i z powodu niewłaściwego ich wykonania;
2. za stan sprzętu w ramach realizacji zadania odpowiada wykonawca;
3. do odbioru, kontroli i bieżącego kontaktowania się wykonawca upoważnia właściwą osobę.
 1. Przewidywana ilość gruzu betonowego do utwardzenia - 1250 t.
 2. Przewidywana ilość km do wyrównania i profilowania – 20 km.
 3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane odcinki utwardzenia.
 4. Termin realizacji zadania: kwiecień 2020 rok.
 5. Oferty opisane „Oferta na wykonanie profilowania, równania, wałowania, utwardzania dróg gminnych w 2020 roku” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo lub przesyłać pocztą na adres Urzędu. Termin składania ofert upływa 25 marca. o godz. 10.00.
 6. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
 7. Termin związania ofertą: 30 dni.
 8. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Bogusława Wajman tel. 61 44 10 262, 606 438 018  .
 9. Podawane ceny gruzu betonowego powinny obejmować również jego rozprowadzenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 20:59:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 21:00:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 21:00:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony