ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dożywiania dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych na terenie Gminy Miedzichowo

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 20:30:16 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  dożywiania dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych na terenie Gminy Miedzichowo
 
Gmina Miedzichowo  w  związku  z   art.  4   pkt   8   ustawy   z   dnia   29   stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ) zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pod nazwą:
„Przygotowanie i wydawanie obiadów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych.”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dożywianie dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych odbywać będzie się na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2020 w postaci ciepłego posiłku.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Ilość obiadów wydawanych dziennie dla uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Bolewicach oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miedzichowie, dzieci
w wieku przedszkolnym, oraz osób starszych wynosi szacunkowo ok. 70 sztuk dziennie
/ w okresie I-XII/2020 r/, w tym:
a) Bolewice
- ok. 30 obiadów - II danie dla uczniów od III klasy Szkoły Podstawowej oraz osób starszych
-ok. 10 obiadów - 1/2 II dania dla uczniów do II klasy Szkoły Podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym
b) Miedzichowo
-  ok. 20 obiadów - II danie dla uczniów od III klasy Szkoły Podstawowej oraz osób starszych
- ok. 10 obiadów - 1/2 II dania dla uczniów do II klasy Szkoły Podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym
Razem dziennie: w okresie od stycznia 2020 r. do  grudnia 2020 r.
ok. 50 obiadów - II danie,
ok. 20 obiadów - ½ II  dania
Łączna liczba obiadów w okresie od 02 stycznia 2019r. do 22 grudnia 2020 r. to ok. 9.500  świadczeń.
2) Obiady  dla uczniów, dzieci w wieku przedszkolnym oraz osób starszych wydawane będą przez 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku.
3) Zamawiający zastrzega, iż ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie o czym poinformuje usługodawcę 2 dni przed planowaną zmianą.
4) Usługodawca zobowiązany jest we własnym zakresie przygotować i wydać w określonym czasie  dziennie posiłki dla osób zgodnie z listą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowie.
5) Wykonawca   najpóźniej   na   7   dni   roboczych   przed   rozpoczęciem   każdego   kolejnego   miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycję jadłospisu na okres kolejnego   miesiąca.  
 6)Jadłospis będzie obejmował ciepły posiłek – jednodaniowy, który będzie składał się z jednego gorącego dania   plus   kompot   lub  inny  napój.  
 Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: ziemniaki, kasza,  ryż lub makaron – 200g, mięso lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety z sosem, placki ziemniaczane, gołąbki, pulpety – 200g.
 
Zamawiający   zastrzega   sobie,   aby   nie   podawano   dzieciom   skrzydełek   drobiowych   oraz   aby   mięso   nie podawane   było   w   dni   postne.   Zamawiający   nie   dopuszcza,   ażeby   w   ciągu   tygodnia   (5   dni)   wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Wymagane jest podanie raz w tygodniu porcji z ryby.
Danie będzie składać się z ziemniaków lub zamiennika (np. kasza, ryż, makaron), mięsa i surówki albo   potraw   jarskich   (np.   naleśniki,   pierogi,   itp.)   o   gramaturze   min.   400   –   500   gram   na   porcję,  w   zależności   od   wieku   dziecka.
Wyklucza   się   podawanie   dań   ciężkostrawnych   (np.   bigos,   fasolka  po   bretońsku,   flaki   itp.) 
Posiłki   muszą   spełniać   wymogi   zawarte   w   Rozporządzeniu   Ministra   Zdrowia  z   dn.   26.07.2016   r.   w   sprawie  grup   środków   spożywczych   przeznaczonych   do   sprzedaży   dzieciom  i   młodzieży  w   jednostkach   systemu   oświaty   oraz   wymagań,   jakie   muszą   spełniać   środki   spożywcze stosowane   w   ramach   żywienia   zbiorowego   dzieci   i   młodzieży   w   tych   jednostkach  (Dz.   U.   z   2016   r.,  poz. 1154).
6) Ustala się następującą gramaturę i kaloryczność posiłków:
-danie mięsne (np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, stek z piersi kurczaka, kotlet schabowy)
100 gram – 150 gram,
- ryby – min. 100 gram,
-ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, makaron, kopytka – 150 gram,
- surówka lub jarzyny gotowane – 100 gram,
- danie jarskie: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, racuchy – min. 400 gram,
- kompot lub napój – 150 ml.
Każdy gorący posiłek powinien zawierać co najmniej 900 kcal.
7) Konsumpcja posiłków powinna odbywać się na terenie placówki oświatowej.
8) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zawarcia umowy z dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Miedzichowie o wynajem kuchni i innych pomieszczeń. 
9) Posiłki   muszą   być   przygotowane   z   pełnowartościowych   produktów   żywnościowych,   spełniających  normy jakościowe produktów spożywczych (m.in. świeżych, sezonowych – np. nowalijki, nowe ziemniaki podawane   od   15   maja,   pierwszej   jakości,   ekologicznych),   nabytych   w źródłach   działających   zgodnie   z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.
10) Wykonawca   winien   zapewnić,   aby   przygotowane   i   wydawane   posiłki   były   urozmaicone   (zmiana  jadłospisu   co   1   miesiąc   –   nie   może   się   powtarzać   20   %   zaplanowanych   potraw),   wysokiej   jakości  zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
10) Gorące   posiłki   winny   być   przygotowane   zgodnie   z   zasadami   zdrowego   żywienia   dzieci  
i młodzieży, przy   zachowaniu   wymagań   sanitarno-higienicznych   w   trakcie   ich   wykonania,   dostawy   i   wydania.
11) Wykonawca   jest   zobowiązany   do   przestrzegania   wszystkich   wymaganych   norm   i przepisów   dotyczących prowadzenia działalności gastronomicznej i zbiorowego żywienia dzieci.
12) Usługa   powyższa   ma   być   świadczona   zawodowo   przez   Wykonawcę   uprawnionego   do świadczenia usług cateringowych lub gastronomicznych, w rozumieniu i na  zasadach wskazanych
w ustawie z dnia  25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149
z późn. zm).
4. Dostarczenie i wydawanie zamówionych posiłków:
1) Zamówione   posiłki   winny   być   dowiezione  i   podane   w  terminach  wskazanych   przez   Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia
2) Wykonawca winien zapewnić odpowiednią temperaturę podawanych posiłków, która winna wynosić odpowiednio:
 - dla potraw na zimno (surówki, sałatki, itp.): 4°C
- dla gorących dań głównych: minimum 63°C
3) Wykonawca   w   ramach   realizacji   przedmiotu   zamówienia,   winien   zapewnić   –   na   każdym   jej   etapie  (tj.   przygotowanie,   dostarczenie,   wydawanie)   odpowiednią   obsługę,   zatrudniając   personel   posiadający stosowne kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie.
4) Wykonawca   jest   odpowiedzialny   wobec   Zamawiającego   za   przestrzeganie   przez   osoby   wykonujące  w jego imieniu zamówienia w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP o p.poż oraz higieniczno-sanitarnych.   Odpowiada   on   za   ich   działania   jak   za   działania   własne   oraz   ponosi   odpowiedzialność prawną   i materialną   wobec   osób   trzecich   za   naruszenie   ww.   przepisów   oraz  w zakresie   wykonywanej usługi (tj. jakości produktów i przygotowania  posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymagań higieniczno-sanitarnych i porządkowych)
5)  Dowóz posiłków do szkół własnym transportem   w    specjalistycznych     jednorazowych    pojemnikach, przystosowanych do bezpośredniego spożycia posiłków.
6) W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości z innych źródeł, na swój koszt.
7) Wykonawca   w   realizacji   przedmiotu   umowy   winien   spełniać   wymagania   w   zakresie   dystrybucji, jakości i gramatury posiłków oraz warunków ich dostarczania, tj.:
a.) posiłki muszą być przygotowane i transportowane w higienicznych warunkach, pojemniki muszą być szczelnie zamknięte, aby nie wylewały się z nich dania płynne i utrzymywały odpowiednią temperaturę,
b.) gramatura   poszczególnych   porcji   żywieniowych   musi   być   zgodna   z   normami   ilościowymi   dla poszczególnych posiłków,
c.) dostarczane i wydawane posiłki muszą być ciepłe, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane na zimno.
8)Wykonawca   oświadcza,   że   posiada   pełne   uprawnienia   potrzebne   do   świadczenia   usługi   wydane przez     Państwowy     Powiatowy     Inspektorat     Sanitarny     oraz     posiada     doświadczenie     w zakresie przygotowania i dostarczania wyżywienia.
9) W   okresie   objętym   zamówieniem   przewiduje   się   zakupienie   łącznie   ok.   90 gorących   posiłków, z możliwością     zwiększenia     lub     zmniejszenia     tej     liczby     do     30%     w     przypadku     zmiany     ilości świadczeniobiorców uprawnionych do tej formy pomocy.
 10) Rozliczenie   finansowe   Wykonawcy   usługi   z   Zamawiającym   odbywać   się   będzie   na   podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
11)Wykonawca   usługi,   na   podstawie   kalkulacji   własnej,   może   dokonać   sprzedaży   posiłków   innym osobom nieobjętym niniejszym zamówieniem (uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół, itp.
12) Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży posiłków uczniom nieobjętym niniejszym zamówieniem (samodzielnie wykupującym posiłki) w cenie równej, jaką podał w ofercie.
13) Cena   jednego   posiłku   winna   obejmować   koszt   przygotowania,   dostarczenia   i   wydania   posiłku. Wykonawca   zobowiązany   jest   do   przygotowania   posiłków   o   najwyższym   standardzie,   na   bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami HACCP.
14)  W   przypadku   wzmożonej   zachorowalności   lub   nieobecności   dzieci,   Zamawiającemu   przysługuje prawo   do   ograniczenia   ilości   posiłków   z   zastrzeżeniem   dokonania   uprzedzenia    (przez   szkoły) Wykonawcy co najmniej do godz. 8 30  danego dnia.
5. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od stycznia 2020 do grudnia 2020 r.
(w dni nauki szkolnej – z wyłączeniem ferii, wakacji i dni wolnych od nauki).
6. Wymagania stawiane Wykonawcom:
1)  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a)    spełniają warunki  o  których mowa  w  art. 22  ust.  1 ustawy Prawo  zamówień publicznych,  w tym
w szczególności spełniają warunek:
-   posiadania   wiedzy   i   doświadczenia:  warunek   ten   zostanie   spełniony   jeżeli   Wykonawca   wykaże wykonanie   w   okresie   ostatnich   trzech   lat   przed   upływem   terminu   składania   ofert,   a   jeżeli   okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usługi cateringowe dla co najmniej  50   osób,   polegające   na   przygotowaniu   i   dostawie   wyżywienia,   poświadczone   dokumentami,   że   usługi zostały wykonane należycie; posiadania uprawnień: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:
-   aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie   wymagań   higieniczno-sanitarno-zdrowotnych   do   produkcji   posiłków   oraz   możliwość prowadzenia   (świadczenia)   usług   cateringowych,   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   25   sierpnia   2006   r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.);
-   aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie wymagań higieniczno-sanitarno-zdrowotnych środkiem transportu do przewozu żywności,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
 Zamawiający uzna warunek za  spełniony  na podstawie złożonego oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b)  nie   podlegają   wykluczeniu   z   postępowania   na   podstawie   art.  24   ust.   1  i   5  ustawy   Prawo   zamówień publicznych   –   Zamawiający   uzna   warunek   za   spełniony   na   podstawie   złożonego   oświadczenia, stanowiący załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
 
2)   Opis   sposobu   dokonywania   oceny   spełniania   tych   warunków   zostanie   dokonany   według   formuły „spełnia     –     nie     spełnia”,     w     oparciu     o     informacje     zawarte     w    dokumentach    
i oświadczeniach przedstawionych w ofercie.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W   celu   potwierdzenia   spełniania   warunków,   o   których   mowa   w  art.   22   ust.   1-1b   ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust. 1-1b ustawy Pzp – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym  do wykazania spełnienia  warunku  wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wykonane   co   najmniej   2   usługi   cateringowe   dla   co   najmniej   50   osób,   polegające   na   przygotowaniu   i dostawie wyżywienia,  poświadczone dokumentami, że usługi zostały wykonane  należycie -  załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego
3) przedłożenia
zezwoleń/decyzji:
-aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie   wymagań   higieniczno-sanitarno-zdrowotnych   do   produkcji   posiłków   oraz   możliwość prowadzenia   (świadczenia)   usług   cateringowych,   zgodnie   z ustawą   z   dnia   25   sierpnia   2006   r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.);
-aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie   wymagań   higieniczno-sanitarno-zdrowotnych   środkiem   transportu   do   przewozu   żywności,
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym : Zamawiający uzna warunek za  spełniony na podstawie złożonego oświadczenia -  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy winni przedstawić oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
 i   5   ustawy,   wypełnione   i   podpisane   odpowiednio   przez   osoby   upoważnione   –  załącznik   Nr   3  do zapytania ofertowego.
 
8.  Kryteria oceny ofert: kryterium oceny stanowi najniższa cena (100% znaczenia).
9. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, do dnia 25 listopada 2019 r.
 Oferty należy składać na Formularzu Ofertowym - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego ,w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu oraz w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„ Przygotowanie i wydawanie obiadów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych”
 Do oferty – Formularza oferty należy dołączyć:
-   załącznik   Nr   2   do   zapytania   ofertowego   -  oświadczenie   o   spełnianiu   warunków   udziału 
 w postępowaniu art. 22.ust. 1 -1b ustawy Pzp;
-   załącznik   Nr   3   do zapytania   ofertowego   -  o świadczenie   o   braku   podstaw   do   wykluczenia   na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy;
-   załącznik   Nr   4   do   zapytania   ofertowego   -  wykaz   wykonanych   usług   w   zakresie   niezbędnym   do   wykazania   spełnienia   warunku   wiedzy   i   doświadczenia   wraz   z poświadczeniami,   że   zostały   wykonane należycie
- przedłożenia zezwoleń/decyzji:
-aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie   wymagań   higieniczno-sanitarno-zdrowotnych   do   produkcji   posiłków   oraz   możliwość prowadzenia   (świadczenia)   usług   cateringowych,   zgodnie   z ustawą   z   dnia   25   sierpnia   2006   r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.);
-aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie wymagań higieniczno-sanitarno-zdrowotnych środkiem transportu do przewozu żywności.
Wybór najkorzystniejszej oferty
a)   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   Zamawiający   powiadomi   niezwłocznie   wykonawców,   którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem.
b) oferty złożone po wymaganym terminie nie będą brane pod uwagę.
c)     Zamawiający    wezwie     Wykonawcę     do    uzupełnienia     złożonej    oferty,     w     przypadku     złożenia niekompletnych  dokumentów  spełniających wymagania stawiane Wykonawcom.
d)   Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   unieważnienia   postępowania   w   przypadku,   gdy   żadna   ze złożonych ofert nie odpowiada określonym warunkom przez Zamawiającego
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) cena jednego posiłku powinna  być podana  netto i brutto łącznie z podatkiem VAT, zgodnie  z treścią oferty.
b)   zaoferowana   przez   Wykonawcę   cena   jednego   posiłku   powinna   uwzględniać   wszystkie   koszty wykonania zamówienia:
-wyprodukowanie jednodaniowych obiadów,
-dowóz wyprodukowanych posiłków do punktów ich wydania przez osobę uprawnioną oraz
  dostarczenie opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków,
-odbiór termosów oraz ich umycie i wyparzenie,
- dostarczenie jadłospisu na 1 miesiąc,
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  dożywiania dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych na terenie Gminy Miedzichowo
 
Gmina Miedzichowo  w  związku  z   art.  4   pkt   8   ustawy   z   dnia   29   stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ) zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pod nazwą:
„Przygotowanie i wydawanie obiadów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych.”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dożywianie dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych odbywać będzie się na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2020 w postaci ciepłego posiłku.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Ilość obiadów wydawanych dziennie dla uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Bolewicach oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miedzichowie, dzieci
w wieku przedszkolnym, oraz osób starszych wynosi szacunkowo ok. 70 sztuk dziennie
/ w okresie I-XII/2020 r/, w tym:
a) Bolewice
- ok. 30 obiadów - II danie dla uczniów od III klasy Szkoły Podstawowej oraz osób starszych
-ok. 10 obiadów - 1/2 II dania dla uczniów do II klasy Szkoły Podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym
b) Miedzichowo
-  ok. 20 obiadów - II danie dla uczniów od III klasy Szkoły Podstawowej oraz osób starszych
- ok. 10 obiadów - 1/2 II dania dla uczniów do II klasy Szkoły Podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym
Razem dziennie: w okresie od stycznia 2020 r. do  grudnia 2020 r.
ok. 50 obiadów - II danie,
ok. 20 obiadów - ½ II  dania
Łączna liczba obiadów w okresie od 02 stycznia 2019r. do 22 grudnia 2020 r. to ok. 9.500  świadczeń.
2) Obiady  dla uczniów, dzieci w wieku przedszkolnym oraz osób starszych wydawane będą przez 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku.
3) Zamawiający zastrzega, iż ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie o czym poinformuje usługodawcę 2 dni przed planowaną zmianą.
4) Usługodawca zobowiązany jest we własnym zakresie przygotować i wydać w określonym czasie  dziennie posiłki dla osób zgodnie z listą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowie.
5) Wykonawca   najpóźniej   na   7   dni   roboczych   przed   rozpoczęciem   każdego   kolejnego   miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycję jadłospisu na okres kolejnego   miesiąca.  
 6)Jadłospis będzie obejmował ciepły posiłek – jednodaniowy, który będzie składał się z jednego gorącego dania   plus   kompot   lub  inny  napój.  
 Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: ziemniaki, kasza,  ryż lub makaron – 200g, mięso lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety z sosem, placki ziemniaczane, gołąbki, pulpety – 200g.
 
Zamawiający   zastrzega   sobie,   aby   nie   podawano   dzieciom   skrzydełek   drobiowych   oraz   aby   mięso   nie podawane   było   w   dni   postne.   Zamawiający   nie   dopuszcza,   ażeby   w   ciągu   tygodnia   (5   dni)   wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Wymagane jest podanie raz w tygodniu porcji z ryby.
Danie będzie składać się z ziemniaków lub zamiennika (np. kasza, ryż, makaron), mięsa i surówki albo   potraw   jarskich   (np.   naleśniki,   pierogi,   itp.)   o   gramaturze   min.   400   –   500   gram   na   porcję,  w   zależności   od   wieku   dziecka.
Wyklucza   się   podawanie   dań   ciężkostrawnych   (np.   bigos,   fasolka  po   bretońsku,   flaki   itp.) 
Posiłki   muszą   spełniać   wymogi   zawarte   w   Rozporządzeniu   Ministra   Zdrowia  z   dn.   26.07.2016   r.   w   sprawie  grup   środków   spożywczych   przeznaczonych   do   sprzedaży   dzieciom  i   młodzieży  w   jednostkach   systemu   oświaty   oraz   wymagań,   jakie   muszą   spełniać   środki   spożywcze stosowane   w   ramach   żywienia   zbiorowego   dzieci   i   młodzieży   w   tych   jednostkach  (Dz.   U.   z   2016   r.,  poz. 1154).
6) Ustala się następującą gramaturę i kaloryczność posiłków:
-danie mięsne (np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, stek z piersi kurczaka, kotlet schabowy)
100 gram – 150 gram,
- ryby – min. 100 gram,
-ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, makaron, kopytka – 150 gram,
- surówka lub jarzyny gotowane – 100 gram,
- danie jarskie: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, racuchy – min. 400 gram,
- kompot lub napój – 150 ml.
Każdy gorący posiłek powinien zawierać co najmniej 900 kcal.
7) Konsumpcja posiłków powinna odbywać się na terenie placówki oświatowej.
8) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zawarcia umowy z dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Miedzichowie o wynajem kuchni i innych pomieszczeń. 
9) Posiłki   muszą   być   przygotowane   z   pełnowartościowych   produktów   żywnościowych,   spełniających  normy jakościowe produktów spożywczych (m.in. świeżych, sezonowych – np. nowalijki, nowe ziemniaki podawane   od   15   maja,   pierwszej   jakości,   ekologicznych),   nabytych   w źródłach   działających   zgodnie   z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.
10) Wykonawca   winien   zapewnić,   aby   przygotowane   i   wydawane   posiłki   były   urozmaicone   (zmiana  jadłospisu   co   1   miesiąc   –   nie   może   się   powtarzać   20   %   zaplanowanych   potraw),   wysokiej   jakości  zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
10) Gorące   posiłki   winny   być   przygotowane   zgodnie   z   zasadami   zdrowego   żywienia   dzieci  
i młodzieży, przy   zachowaniu   wymagań   sanitarno-higienicznych   w   trakcie   ich   wykonania,   dostawy   i   wydania.
11) Wykonawca   jest   zobowiązany   do   przestrzegania   wszystkich   wymaganych   norm   i przepisów   dotyczących prowadzenia działalności gastronomicznej i zbiorowego żywienia dzieci.
12) Usługa   powyższa   ma   być   świadczona   zawodowo   przez   Wykonawcę   uprawnionego   do świadczenia usług cateringowych lub gastronomicznych, w rozumieniu i na  zasadach wskazanych
w ustawie z dnia  25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149
z późn. zm).
4. Dostarczenie i wydawanie zamówionych posiłków:
1) Zamówione   posiłki   winny   być   dowiezione  i   podane   w  terminach  wskazanych   przez   Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia
2) Wykonawca winien zapewnić odpowiednią temperaturę podawanych posiłków, która winna wynosić odpowiednio:
 - dla potraw na zimno (surówki, sałatki, itp.): 4°C
- dla gorących dań głównych: minimum 63°C
3) Wykonawca   w   ramach   realizacji   przedmiotu   zamówienia,   winien   zapewnić   –   na   każdym   jej   etapie  (tj.   przygotowanie,   dostarczenie,   wydawanie)   odpowiednią   obsługę,   zatrudniając   personel   posiadający stosowne kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie.
4) Wykonawca   jest   odpowiedzialny   wobec   Zamawiającego   za   przestrzeganie   przez   osoby   wykonujące  w jego imieniu zamówienia w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP o p.poż oraz higieniczno-sanitarnych.   Odpowiada   on   za   ich   działania   jak   za   działania   własne   oraz   ponosi   odpowiedzialność prawną   i materialną   wobec   osób   trzecich   za   naruszenie   ww.   przepisów   oraz  w zakresie   wykonywanej usługi (tj. jakości produktów i przygotowania  posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymagań higieniczno-sanitarnych i porządkowych)
5)  Dowóz posiłków do szkół własnym transportem   w    specjalistycznych     jednorazowych    pojemnikach, przystosowanych do bezpośredniego spożycia posiłków.
6) W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości z innych źródeł, na swój koszt.
7) Wykonawca   w   realizacji   przedmiotu   umowy   winien   spełniać   wymagania   w   zakresie   dystrybucji, jakości i gramatury posiłków oraz warunków ich dostarczania, tj.:
a.) posiłki muszą być przygotowane i transportowane w higienicznych warunkach, pojemniki muszą być szczelnie zamknięte, aby nie wylewały się z nich dania płynne i utrzymywały odpowiednią temperaturę,
b.) gramatura   poszczególnych   porcji   żywieniowych   musi   być   zgodna   z   normami   ilościowymi   dla poszczególnych posiłków,
c.) dostarczane i wydawane posiłki muszą być ciepłe, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane na zimno.
8)Wykonawca   oświadcza,   że   posiada   pełne   uprawnienia   potrzebne   do   świadczenia   usługi   wydane przez     Państwowy     Powiatowy     Inspektorat     Sanitarny     oraz     posiada     doświadczenie     w zakresie przygotowania i dostarczania wyżywienia.
9) W   okresie   objętym   zamówieniem   przewiduje   się   zakupienie   łącznie   ok.   90 gorących   posiłków, z możliwością     zwiększenia     lub     zmniejszenia     tej     liczby     do     30%     w     przypadku     zmiany     ilości świadczeniobiorców uprawnionych do tej formy pomocy.
 10) Rozliczenie   finansowe   Wykonawcy   usługi   z   Zamawiającym   odbywać   się   będzie   na   podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
11)Wykonawca   usługi,   na   podstawie   kalkulacji   własnej,   może   dokonać   sprzedaży   posiłków   innym osobom nieobjętym niniejszym zamówieniem (uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół, itp.
12) Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży posiłków uczniom nieobjętym niniejszym zamówieniem (samodzielnie wykupującym posiłki) w cenie równej, jaką podał w ofercie.
13) Cena   jednego   posiłku   winna   obejmować   koszt   przygotowania,   dostarczenia   i   wydania   posiłku. Wykonawca   zobowiązany   jest   do   przygotowania   posiłków   o   najwyższym   standardzie,   na   bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami HACCP.
14)  W   przypadku   wzmożonej   zachorowalności   lub   nieobecności   dzieci,   Zamawiającemu   przysługuje prawo   do   ograniczenia   ilości   posiłków   z   zastrzeżeniem   dokonania   uprzedzenia    (przez   szkoły) Wykonawcy co najmniej do godz. 8 30  danego dnia.
5. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od stycznia 2020 do grudnia 2020 r.
(w dni nauki szkolnej – z wyłączeniem ferii, wakacji i dni wolnych od nauki).
6. Wymagania stawiane Wykonawcom:
1)  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a)    spełniają warunki  o  których mowa  w  art. 22  ust.  1 ustawy Prawo  zamówień publicznych,  w tym
w szczególności spełniają warunek:
-   posiadania   wiedzy   i   doświadczenia:  warunek   ten   zostanie   spełniony   jeżeli   Wykonawca   wykaże wykonanie   w   okresie   ostatnich   trzech   lat   przed   upływem   terminu   składania   ofert,   a   jeżeli   okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usługi cateringowe dla co najmniej  50   osób,   polegające   na   przygotowaniu   i   dostawie   wyżywienia,   poświadczone   dokumentami,   że   usługi zostały wykonane należycie; posiadania uprawnień: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:
-   aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie   wymagań   higieniczno-sanitarno-zdrowotnych   do   produkcji   posiłków   oraz   możliwość prowadzenia   (świadczenia)   usług   cateringowych,   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   25   sierpnia   2006   r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.);
-   aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie wymagań higieniczno-sanitarno-zdrowotnych środkiem transportu do przewozu żywności,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
 Zamawiający uzna warunek za  spełniony  na podstawie złożonego oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b)  nie   podlegają   wykluczeniu   z   postępowania   na   podstawie   art.  24   ust.   1  i   5  ustawy   Prawo   zamówień publicznych   –   Zamawiający   uzna   warunek   za   spełniony   na   podstawie   złożonego   oświadczenia, stanowiący załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
 
2)   Opis   sposobu   dokonywania   oceny   spełniania   tych   warunków   zostanie   dokonany   według   formuły „spełnia     –     nie     spełnia”,     w     oparciu     o     informacje     zawarte     w    dokumentach    
i oświadczeniach przedstawionych w ofercie.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W   celu   potwierdzenia   spełniania   warunków,   o   których   mowa   w  art.   22   ust.   1-1b   ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust. 1-1b ustawy Pzp – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym  do wykazania spełnienia  warunku  wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wykonane   co   najmniej   2   usługi   cateringowe   dla   co   najmniej   50   osób,   polegające   na   przygotowaniu   i dostawie wyżywienia,  poświadczone dokumentami, że usługi zostały wykonane  należycie -  załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego
3) przedłożenia
zezwoleń/decyzji:
-aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie   wymagań   higieniczno-sanitarno-zdrowotnych   do   produkcji   posiłków   oraz   możliwość prowadzenia   (świadczenia)   usług   cateringowych,   zgodnie   z ustawą   z   dnia   25   sierpnia   2006   r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.);
-aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie   wymagań   higieniczno-sanitarno-zdrowotnych   środkiem   transportu   do   przewozu   żywności,
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym : Zamawiający uzna warunek za  spełniony na podstawie złożonego oświadczenia -  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy winni przedstawić oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
 i   5   ustawy,   wypełnione   i   podpisane   odpowiednio   przez   osoby   upoważnione   –  załącznik   Nr   3  do zapytania ofertowego.
 
8.  Kryteria oceny ofert: kryterium oceny stanowi najniższa cena (100% znaczenia).
9. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Miedzichowo ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo, do dnia 25 listopada 2019 r.
 Oferty należy składać na Formularzu Ofertowym - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego ,w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu oraz w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„ Przygotowanie i wydawanie obiadów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób starszych”
 Do oferty – Formularza oferty należy dołączyć:
-   załącznik   Nr   2   do   zapytania   ofertowego   -  oświadczenie   o   spełnianiu   warunków   udziału 
 w postępowaniu art. 22.ust. 1 -1b ustawy Pzp;
-   załącznik   Nr   3   do zapytania   ofertowego   -  o świadczenie   o   braku   podstaw   do   wykluczenia   na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy;
-   załącznik   Nr   4   do   zapytania   ofertowego   -  wykaz   wykonanych   usług   w   zakresie   niezbędnym   do   wykazania   spełnienia   warunku   wiedzy   i   doświadczenia   wraz   z poświadczeniami,   że   zostały   wykonane należycie
- przedłożenia zezwoleń/decyzji:
-aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie   wymagań   higieniczno-sanitarno-zdrowotnych   do   produkcji   posiłków   oraz   możliwość prowadzenia   (świadczenia)   usług   cateringowych,   zgodnie   z ustawą   z   dnia   25   sierpnia   2006   r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.);
-aktualne   zezwolenie/decyzję   właściwego   terenowego   Organu   Inspekcji   Sanitarnej,   stwierdzającego spełnienie wymagań higieniczno-sanitarno-zdrowotnych środkiem transportu do przewozu żywności.
Wybór najkorzystniejszej oferty
a)   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   Zamawiający   powiadomi   niezwłocznie   wykonawców,   którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem.
b) oferty złożone po wymaganym terminie nie będą brane pod uwagę.
c)     Zamawiający    wezwie     Wykonawcę     do    uzupełnienia     złożonej    oferty,     w     przypadku     złożenia niekompletnych  dokumentów  spełniających wymagania stawiane Wykonawcom.
d)   Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   unieważnienia   postępowania   w   przypadku,   gdy   żadna   ze złożonych ofert nie odpowiada określonym warunkom przez Zamawiającego
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) cena jednego posiłku powinna  być podana  netto i brutto łącznie z podatkiem VAT, zgodnie  z treścią oferty.
b)   zaoferowana   przez   Wykonawcę   cena   jednego   posiłku   powinna   uwzględniać   wszystkie   koszty wykonania zamówienia:
-wyprodukowanie jednodaniowych obiadów,
-dowóz wyprodukowanych posiłków do punktów ich wydania przez osobę uprawnioną oraz
  dostarczenie opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków,
-odbiór termosów oraz ich umycie i wyparzenie,
- dostarczenie jadłospisu na 1 miesiąc,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 20:27:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 20:30:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 20:30:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony