ˆ

Aktualności z Urzędu Gminy Miedzichowo

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zestawienie ofert IZP.271.1.2019

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-25 20:15:33 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miedzichowo, dnia 24.10.2019 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
 
Numer postępowania: IZP.271.1.2019
Numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP 608636-N-2019
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku filii biblioteki publicznej w Bolewicach
W imieniu Zamawiającego, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie,  mając na uwadze przepisy art. 86 ust. 5  w związku  z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej następujące dane:
Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia  - 695 511,00 zł brutto.
Do dnia 24-10-2019 roku do godz. 10.00 r. tj. do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty zgodnie  z poniższym.
 
Nr oferty
 
Nazwa Firmy i adres Wykonawcy
Cena
złotych brutto
Termin realizacji zadania
1.
Zakład Ogólnobudowlany Władysław Hoffman ul. Koszykowa 12, 64-300 Nowy Tomyśl
963 632,04 zł
150 dni (do 31.03.2020)
2.
UB SZAŁATA Sp. z o.o. ul. Niegolewskich  10/7, 60-232 Poznań
968 897,83 zł
120 dni
3.
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
590 358,30 zł
75 dni
4.
Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak ul. Wypoczynkowa 5 Wytomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl
739 209,91 zł
140 dni
 
Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11 Pzp – po Państwa stronie istnieje obowiązek, aby  w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Brak złożenia stosownych dokumentów lub oświadczeń do dnia 27-10-2019 r. włącznie, będzie skutkować wykluczeniem z udziału w postępowaniu w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentu/ oświadczenia.
Oświadczenie lub dokumenty należy dostarczyć/ przesłać w formie pisemnej i muszą być podpisane przez osobę uprawnioną.
 
                                                                                                          Dyrektor Biblioteki
                                                                                                          /-/ Anna Plewa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 20:15:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 20:15:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 20:15:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony