ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie : NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
Wójta  Gminy  Miedzichowo
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie : NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH 

 
W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych z dniem 31 grudnia 2023 r., na podstawie art. 160 § 2, art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023, poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.)
OGŁASZA SIĘ NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W NOWYM TOMYŚLU ORAZ SĄDU REJONOWEGO W GRODZISKU WLKP.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto : 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończył 30 lat, 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
5) nie przekroczył 70 lat, 
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub branżowe.
    Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być : 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8) funkcjonariusze Służby Więziennej, 
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. 
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy Miedzichowo prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy. 
Do karty zgłoszenia należy załączyć : 
1) 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona  ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy
 o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 
6) załącznik dodatkowy oświadczenie na ławnika w zakresie spełniania wymogów z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji  z Krajowego Rejestru Karnego oraz  aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko umieszczone jest jako pierwsze na liście.           
  
    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku  Rada Gminy Miedzichowo  na nową kadencję będzie wybierała ławników :
 
  • do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim  - 1
  •  w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  - 1
  • do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu  - 1
  •  w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  - 0
 
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy Miedzichowo  po upływie terminu   tj. do 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Miedzichowo pok. 13 (kancelaria ogólna), od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 oraz za pośrednictwem poczty.
   Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-31 14:24:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-31 14:31:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31 14:31:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »