ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół z XXI sesji Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-26 14:27:38 przez Sylwia Puka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół z obrad
XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Miedzichowo odbytej w dniu
14 kwietnia 2021 roku o godzinie 14.00 w sali wiejskiej w Bolewicach.
 
Otwarcia sesji o godz. 14.25 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Kolecki, który powitał wszystkich zaproszonych gości, sołtysów oraz radnych w/g listy obecności  (listy stanowią załącznik do protokołu, lista obecności wygenerowana z systemu DSSS Vote stanowi załącznik nr 1. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych 11 radnych. Wobec czego Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Protokół z obrad poprzedniej sesji został przez Radę przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” bez odczytania (załącznik nr 2).
 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji).
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej, a zwłaszcza z wykonywania uchwał rady.
 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2021 r. na działalność Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 marca 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej Referendum Ludowego.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Miedzichowo za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul. Parkowej 18 w Bolewicach.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2021 rok.
 13. Bieżące sprawy Rady.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Zakończenie.
 
Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad.
 
Ad.2 porządku obrad: Interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Kolecki: poinformował, że do biura rady nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie, spytał czy ktoś na sesji chce złożyć takową. Z uwagi na ich brak przystąpił do realizacji punktu następnego.
 
Ad. 3 porządku obrad: Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej, a zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady.
Przewodniczący poprosił Wójta Gminy Miedzichowo Pana Stanisława Piechotę o przedstawienie informacji.
Wójt powyższe informacje przedstawił w formie multimedialnej, natomiast forma papierowa stanowi załącznik do protokołu.
Radny R. Stasiak – jeżeli chodzi o punkt szczepień, to takiego rozwiązania jak jest u nas w gminie to jest jakiś ewenement, coś wyjątkowego, ponieważ przykładowo mieszkańcy Poznania nie mają tak dobrze, że dowożą ich na szczepienia, także na plus jak najbardziej.
Wójt – to przede wszystkim dzięki strażakom i ich chęci oraz dzięki współpracy Koordynatora ds. szczepień z jednostkami OSP Bolewice i Miedzichowo.
Ad. 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2021 r. na działalność Wójta Gminy.
Przewodniczący poprosił o komentarz Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grażynę Todwen:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 marca br. przy udziale Wójta Gminy Miedzichowo przeanalizowała wniesioną przez Pana Jarosława Pasierbka skargę na działalność Wójta gminy i uznała, że działania Wójta były prawidłowe, zgodne z przepisami a skarga wobec powyższego w całości jest bezzasadna. Komisja nie stwierdziła, aby Wójt dopuścił się jakiegokolwiek zaniedbania lub nienależycie wykonywał zadania na niego nałożone.
 
Przewodniczący poprosił o opinię komisji odnośnie zaopiniowania dzisiejszych projektów uchwał.
 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych Radna Mariola Diakowicz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał przedstawione na komisjach zostały zaopiniowane pozytywnie.
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za” i zarejestrowana pod Nr XXI/179/2021 – załącznik nr 3.
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 marca 2021 r.
Zasadność podjęcia uchwały również przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radna Grażyna Todwen:
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 marca br. komisja wnikliwie przeanalizowała tą petycję i postanowiła nie uwzględniać jej, ponieważ należy zauważyć, że obowiązujące w systemie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa jak również przyjęta przez Parlament Europejski 11 marca br. Rezolucja ws. ogłoszenia Unii Europejskiej Strefą Wolności osób LGBTQ w sposób jednoznaczny zapewniają realizację konstytucyjnej gwarancji równości. W związku z powyższym brak jest podstaw do podejmowania uchwały z uwagi na kompetencje innych organów w tym zakresie.
 
Radny R. Stasiak – głosowałem na komisji przeciwko tej uchwale, nie dlatego, żeby się popisywać, ale dwa słowa trzeba powiedzieć. Sprawa dotyczy osoby LGBT. Każdy, kto na zajęciach z biologii cokolwiek uczył się, wie, że są to ludzie tacy jacy są z powodów genetycznych. I to jest wada genetyczna, tak samo jak jedni są blondynami, inni mają niebieskie oczy, a jeszcze inni brązowe, inni mają nogę krótszą albo są bez ręki z powodów genetycznych. Idąc tym tropem, można by powiedzieć, że wszyscy leworęczni to też ideologia i też trzeba ich chronić, dlatego, że oni się też domagają urządzeń, przyrządów dostosowanych do swojej lewej ręki. Więc jak się na nich zacznie szczuć, to też będzie pięknie, tak samo jak na tych nieszczęsnych LGBT-owców. Są takie gminy, powiaty, które sobie wystawiły karteczkę, że oni są strefą wolną od LGBT, więc można się zastanowić czy oni tych LGBT-owców wysłali do gazu czy ich powiesili, ale władze najwyższe i duchowne no niestety szczują na tych nieszczęśników , a w każdej chwili może być sytuacja, że zaczną szczuć na nas. Następna sprawa jest taka, że tych ludzi w Polsce jest około 10 %, to jest ok. 4 mln ludzi, to co wysłać ich do gazu? I tu jest sprawa istotna, bo takim językiem się posługiwać nie można, nie można szczuć na kogoś dlatego, że jest jaki jest. Jeśli posługujemy się zasadami etycznymi, to powinniśmy się zachowywać jak ludzie przyzwoici. Moim zdaniem, powinniśmy wystosować taki apel czy uchwałę, żeby osoby sprawujące najwyższe władze publiczne przestały używać języka nienawiści. Jako społeczność powinniśmy tutaj zaprotestować, bo prędzej czy później to może dotknąć też nas.
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”  i 1 głosie „przeciw” i zarejestrowana pod Nr XXI/180/2021 – załącznik nr 4.
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej Referendum Ludowego.
 
Tutaj również głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radna Grażyna Todwen:
 
Komisja postanowiła nie uwzględniać tej petycji, ponieważ przedmiot jej jest niezasadny pod względem merytorycznym. W Konstytucji RP nie istnieje forma Referendum Ludowego. Referendum może zarządzić tylko Sejm bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy posłów, albo Prezydent za zgodą Senatu również bezwzględną większością głosów. W związku z tym, że przepisy prawa nie przewidują takiego rodzaju referendum, wniesiona petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały?
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za” i zarejestrowana pod Nr XXI/181/2021 – załącznik nr 5.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw.
 
Przewodniczący poinformował, że chodzi o zwiększenie diety sołtysów, Pan Wójt uzasadniał to na posiedzeniu komisji z 200 zł na 300 zł.
 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały?
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 9 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” i zarejestrowana pod Nr XXI/182/2021 – załącznik nr 6 (od głosu wstrzymała się Radna Mariola Diakowicz, ze względu na pełnienie funkcji sołtysa w m. Prądówka).
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.
 
Przewodniczący poinformował ,że projekt tej uchwały zajął największą ilość czasu na posiedzeniu komisji i był szeroko dyskutowany.
 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały?
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za” i zarejestrowana pod Nr XXI/183/2021 – załącznik nr 7.
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Miedzichowo za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 
Przewodniczący poprosił o kilka słów Skarbnik Mirosławę Kuryś:
 
Zgodnie z art. 61 ustawy o ordynacji podatkowej Rada Gminy może dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą instrumentu płatniczego, w tym terminalem – kartą płatniczą.
Jak Państwo wiecie, wspominałam o tym na komisjach, chcemy wprowadzić tą zasadę uiszczania opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych z czynszów i opłaty skarbowej, żeby nie utrudniać mieszkańcom dostępu do bezgotówkowej zapłaty należności.
Uchwała ta spowoduje zawarcie umowy na obsługę terminala do 2025 roku, i do tego roku gmina z tego tytułu nie będzie ponosić żadnych kosztów obsługi tego terminala.
 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały?
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za” i zarejestrowana pod Nr XXI/184/2021 – załącznik nr 8.
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul. Parkowej 18 w Bolewicach.
 
Przewodniczący poinformował, że jest to uchwała corocznie podejmowana, ponieważ ta umowa najmu jest na jeden rok, chodzi o umowę z Panią Joanną Janosz – Kowalczyk.
 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały?
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za” i zarejestrowana pod Nr XXI/185/2021 – załącznik nr 9.
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
 
Przewodniczący poprosił o komentarz Skarbnik Gminy Mirosławę Kuryś.
 
W projekcie uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, dokonuję zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.586.433,01 zł i budżet po stronie dochodów po tej zmianie będzie wynosił na kwotę 22.893.719,08 zł.
Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 286.433,01 zł i stanowią 20.572.889,08 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.300.000,00 zł i stanowią kwotę w budżecie 2.320.830,00 zł.
W wyniku proponowanej zmiany budżetu ulegają też zwiększeniu wydatki budżetowe, ogólnie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 4.618.706,01 zł.
Wydatki po zmianie będą stanowiły kwotę budżetu w wysokości 24.659.764,79 zł.
Z kwoty zwiększenia wydatków dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących ogólnie o kwotę 568.706,01 zł i stanowią one kwotę 24 mln  - tu jest troszeczkę błąd - to będzie 20.453.814,70 zł.
Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne takie jak budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek przeznaczając kwotę 2 milionów, przebudowa drogi Piotry przeznaczając spłatę 300 tysięcy złotych, termomodernizacja budynku urzędu gminy przeznaczono kwotę 1 miliona złotych. Zakup średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla Osp Miedzichowo przeznaczono kwotę 400 tysięcy złotych.
Na remont świetlicy w Bolewicach przeznaczono kwotę 250 tysięcy złotych - to jest wymiana dachu i odnowienie elewacji zewnętrznej i na wymianę dachu w Jabłonce Starej kwotę 100 tysięcy złotych.
W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt, który wynosi 1.766.045,71 zł, który planuje się sfinansować środkami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi odrębnymi ustawami. To jest kwota 805.073,00 zł to są te środki, które otrzymała gmina w roku 2020 z programu rządowego inwestycji lokalnych, i 5 tysięcy to są środki nie zrealizowane w ramach realizacji programu komisji alkoholowej.
Wolne środki - zaplanowano sfinansować budżet wolnymi środkami w kwocie 883.772,71 zł, nadwyżki lat ubiegłych kwotę 77.200,00 zł.
Tak się przedstawia zmiana projektu w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedzichowo.
 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały?
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za” i zarejestrowana pod Nr XXI/186/2021 – załącznik nr 10.
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2021 rok.
 
Zasadność podjęcia uchwały również przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosławę Kuryś:
 
Jak już Państwu przedstawiałam ogólnie w projekcie uchwały dokonuje zwiększenia kwoty dochodów o 2.528.377.81 zł.
Są to środki w dziale 600 Transport i łączność dochody zostały zwiększone ogólnie o kwotę 309.990,00 zł i one są wpłatą odszkodowania za uszkodzenie drogi, przekazaną od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 9.990,00 zł oraz otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi w Piotrach w wysokości 300 tysięcy zł.
W dziale Turystyka dokonano zwiększenia dochodów o 60.000,00 zł – jest to dotacja także otrzymana ze Starostwa Powiatowego na koszty związane z zatrudnieniem pracownika do spraw organizacji placu na „Szlaku Wikliny”.
W dziale 758 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 milionów złotych. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę wodociągu Grudna - Lewiczynek.
W dziale 700 są to środki zwiększające plan dochodów jako dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów odnowienia granic drogi w Piotrach.
W dziale 801 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 142.687,00 zł - jest to dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku.
W dziale 851 dokonano zwiększenia planów o kwotę 9.132,00 zł, jest to też program realizowany w ramach dowożenia osób niepełnosprawnych do punktu szczepień.
W dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.868,81 zł - jest to dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
W przedłożonej uchwale po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4.560.650,81 zł przeznaczając te środki jak już wspomniałam: kwotę 2 milionów złotych przeznacza się jako dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Grudna – Lewiczynek”.
W Transporcie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 509.990,00 zł z tego bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 209.990,00 zł i przebudowa drogi w Piotrach 300 tysięcy złotych.
W dziale 630 zgodnie z otrzymaną dotacją ze Starostwa, są to środki przeznaczone na zatrudnienie pracownika na stanowisku do spraw organizacji „Szlaku Wikliny”.
W dziale 700 też jest to dotacja przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów odnowienia granic drogi w Piotrach.
W dziale 750 jak już wspomniałam, jest zwiększenie budżetu o kwotę 1 złotych na termomodernizację budynku urzędu gminy.
Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - dokonujemy zwiększenia planu o kwotę 400 tysięcy zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miedzichowo.
I tutaj w oświacie zwiększam ogólnie o kwotę 197.887,00 zł - to jest to dotacja na funkcjonowanie przedszkola w Bolewicach oraz, to też do przedszkola, kwota 186 tysięcy - tutaj to zaraz po dochodach sprawdzę, żeby Państwa nie wprowadzić w błąd - to jest kwota, tu jest błąd, to jest kwota 142.687,00 zł oraz środki własne to jest kwota 55.200,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wymagającego stosownej specjalistycznej opieki i organizacji nauki i jak wspomniałam w dziale 851 zwiększam środki na realizację zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień o kwotę 9.132,00.
I 852 Pomoc Społeczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3861,81 zł - jest to dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”, i w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dokonano zwiększenia planu o kwotę 350 tysięcy złotych - to jak już Państwu wspomniałam, remont świetlicy w Bolewicach 250 tysięcy złotych i wymiana dachu w Jabłonce 100 tysięcy złotych.
Tak się przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś dodatkowe pytania odnośnie projektu tej uchwały?
 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za” i zarejestrowana pod Nr XXI/187/2021 – załącznik nr 11.
 
Ad. 13. Bieżące sprawy Rady.
 
Przewodniczący T. Kolecki przypomniał Radnym o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia br.
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo Radnego Przemysława Tramowskiego skierowane do Wójta Gminy w sprawie możliwości odbywania sesji RG w trybie zdalnym ze względu na panującą pandemię.
Zdaniem Przewodniczącego sesje RG odbywają się średnio co 1,5 – 2 miesiące i są to 3-4 h posiedzenia, więc uważa, że nie jest to jakieś wielkie zagrożenie, jeżeli sala jest w ten sposób przygotowana, że jest zachowany dystans i dezynfekcja oraz maseczki.  Sprawdził również jak to wygląda w innych gminach i tak gminy Opalenica, Trzciel, Pszczew, Lwówek, Międzychód, Nowy Tomyśl funkcjonują na zasadach takich jak my, natomiast w naszym powiecie tylko Zbąszyń i Kuślin przeprowadzają sesje zdalnie. Jeżeli chodzi o przeprowadzenie sesji to w myśl ustawy i statucie gminnym za organizację odpowiada przewodniczący. Uważa również, że jakby to było zrobione z rok wcześniej to miałoby jakiś sens. Słyszy się już o luzowaniu obostrzeń w innych krajach, jak również u nas przedszkola i żłobki prawdopodobnie zaraz ruszą, potem klasy 1-3, coraz więcej ludzi jest zaszczepionych. Jeśli ktoś naprawdę się bardzo obawia, to można skorzystać ze zwolnienia w udziale w komisji i sesji i Przewodniczący się do tego przychyli. Zdaniem Przewodniczącego nie warto robić teraz rewolucji, choć zarówno Pan Wójt i Pani Sekretarz wypowiedzieli się, że to jest bardzo możliwe i jeżeli chodzi o stronę urzędową to jest to oczywiście XXI wiek i jak najbardziej można coś takiego zrobić. Myśli również, że problemy by się pojawiły jeżeli chodzi o Radnych. Poza tym uważa, że spotykamy się w sklepach, środkach komunikacji, pracy, także możemy się zarazić wszędzie.
 
Przewodniczący otworzył dyskusję na ten temat:
 
Radny R. Stasiak – jeżeli chodzi o zakażenia wirusem to oficjalnie podaje się, że dzienne zakażenia są w granicach 20-22 tys. , jeśli chodzi o zgony to ostatnio było 100 osób, 500 osób, ale tak naprawdę wypowiadali się ostatnio doradcy medyczni Premiera Morawieckiego, że tych zakażeń jest do 100 tys. dziennie, a śmierci do 1000 ludzi. Czyli wcale nie jest tak słodko, ale nie można tych informacji podawać, bo by się ludzie załamali. Trzeba to traktować poważnie, bo teraz ta pandemia się mocno rozpędziła i różni ludzie różne mają zdrowie, a szczyt pandemii dopiero przed nami. Więc w razie czego jakiś margines trzeba szykować i chciałem zapytać czy mamy jakąś platformę, dzięki której moglibyśmy zdalnie prowadzić te nasze spotkania?
 
Przewodniczący - jakaś decyzja by w tej sprawie musiała być, ale być może zostawimy tą decyzję do przyszłej sesji pod obrady przyszłych, wspólnych komisji i wtedy zadecydujemy.
 
Wójt – oczywiście ten system jest przygotowany do zdalnego prowadzenia sesji, ale z poziomu naszego urzędu. Oczywiście możemy się łączyć z poszczególnymi użytkownikami, tylko jak będzie to działało w poszczególnych domach, no tutaj my gwarancji nie damy. Każdy swoje warunki techniczne będzie musiał określić. Więc tutaj jest problem jedyny.
 
Przewodniczący – też jestem zdania, że spotkanie przez szkło nie zastąpi twarzą w twarz, zresztą widzimy w programach telewizyjnych jak to nie raz działa.
 
Radny K. Kowalczyk – bać się ma każdy człowiek prawo, to jest ludzkie, ale jeżeli ktoś się boi po prostu, to niech na ten okres zawiesi swoja działalność, bo przecież kontakt z mieszkańcami też musi mieć, jeżeli chce podejmować jakiekolwiek uchwały to musi mieć kontakt ze środowiskiem, z rzeczywistością. Robić trzeba wszystko, żeby się nie narażać i nie narażać ludzi, ale nie dajmy się ogłupić.
 
Radny R. Stasiak – nie wszyscy mają dostęp do sprzętu dobrego, do Internetu szerokopasmowego, w związku z tym jakość tych transmisji może być różna.
 
Przewodniczący zaproponował, ażeby tą decyzję odłożyć do przyszłej sesji.
 
Wójt – warto było by już jakieś stanowisko zając, żebyśmy wiedzieli w jakim kierunku pójść, bo przyjdzie następna sesja, którą zorganizujemy w ten sposób i wpłynie następne pismo z prośbą o przeprowadzenie sesji zdalnie. Może byście się Państwo wypowiedzieli czy przygotowywać, bo to nie jest tak, że będziemy musieli tydzień przed sesją to przygotować, bo wtedy nie jesteśmy w stanie. My musimy to już wiedzieć, bo wtedy nasz informatyk będzie się też w tym kierunku przygotowywał.
 
Radni zdecydowali, że kolejna sesja będzie jeszcze w trybie stacjonarnym i na tej sesji podejmą decyzję co z następną.
 
 
Radny R. Stasiak – jest za wymianą dróg pomiędzy Nadleśnictwem a gminą.
 
Wójt – będę czekał na informacje od Pana Nadleśniczego, jaka będzie propozycja tych dróg i  kiedy będzie do następnej sesji, to wtedy na komisji bym to przedstawił, byśmy zapoznali się z tą koncepcją i do tego czasu muszę mieć też opinię prawną, czy możliwość taka w ogóle wchodzi w rachubę. Na pewno będzie to proces długotrwały z racji hierarchii władz Nadleśnictwa.
Dziękuję również za odrzucenie tej skargi, najpierw była złożona na funkcjonowanie rady, później na Wójta, ale to jest niezgodne z prawem, gdybyśmy za utylizację tego azbestu zwrócili.
Chciałem również wspomnieć o Szlaku Wikliny, bo te 60 tys. zł, które dostaliśmy od Starostwa na opłacenie osoby, którą zatrudnimy. W przyszłym tygodniu będą rozmowy, bo dwie kandydatury spełniły wymagania i będzie wybór pracownika, który byłby zatrudniony od 1 maja.  Gwarancję ze Starostwa mamy na 3 lata, czyli co roku będą przekazywać nam pieniądze na utrzymywanie tego stanowiska. Mam nadzieję, że te lata pokażą, że była to dobra inwestycja.
Cały czas czekamy na decyzje Urzędu Marszałkowskiego jeżeli chodzi o Miedzichowo i ten teren, bo jakieś pieniądze na pewno będą. My wnioskowaliśmy o 700 tys. zł, ale takiej kwoty raczej nam nie przekażą.
Następna sprawa – kwestia kawiarenki w Bolewicach koło kina. Ta kawiarenka jest do remontu, ale chcemy pójść w kierunku - oczywiście po ocenie prawnej, żeby pójść w koncesję na roboty budowlane. Czyli ogłosić przetarg, żeby ktoś zainwestował, wyremontował  i prowadził działalność w formie takiej, jaką my określimy.
Czy stanowisko rady jest takie, żeby w tym kierunku iść, bo jeżeli nie, to nie będziemy tego w ogóle ruszać. Kosztorys z zeszłego roku tej inwestycji to około 700 tys. zł z wyposażeniem. Koncepcję już mamy, wszystko jest przygotowane, tylko kwestia ogłoszenia przetargu, żeby ktoś chętny w to wszedł. To jest na tej samej zasadzie co Przedszkole „Tęczowa Kraina”, ta inwestycja nie będzie obciążać naszego budżetu.
 
Radny G. Szarłata – myślę, że warto spróbować, niż nic nie robić.
Reszta członków Rady nie zgłosiła sprzeciwu.
 
Wójt – teraz jeszcze sprawa dróg, czy zlecać te projekty? Mówimy o osiedle Bolewice i Miedzichowo w kierunku biesiadnika.
 
Wywiązała się dyskusja, Rada nie zgłosiła sprzeciwu.
 
 
Przewodniczący powiedział również, że radni otrzymali propozycję podwyżek diet radnych i zaproponował, żeby się z tym zaznajomić i będzie to do dyskusji na przyszłych komisjach.
 
Radna G. Todwen – sprawa związana z funduszem zdrowotnym nauczycielskim, ponieważ teraz ze względu na pracę zdalną nauczyciele bardzo często korzystają z tego funduszu jeżeli chodzi o okulary, środki określone w uchwale są niewystarczające. Prośba o stanowisko w tej sprawie.
 
Radny I. Borowy – poruszył sprawę scalania gruntów.
 
Wójt – będzie spotkanie na ten temat i 50% rolników musi być za, żeby to doszło do skutku.
 
Radna K. Drążek – poruszyła sprawę oświetlenia w Jabłonce Starej.
 
Radny K. Kowalczyk – mieszkańcy Trzciela Odbudowa proszą o to, że ta lampa w stronę Trzciela od ścieżki rowerowej była podłączona.
 
Radny R. Stasiak:
 
1. Sprawa myjni na terenie dawnego SKR, co oni tam właściwie myją.
2. Droga leśna na Grudną, ona jest nieciekawa, czy to robi Nadleśnictwo, powiat czy my?
3. Palenie liści w rowach.
4. Czy będzie gaz w Miedzichowie i Grudnej?
5. Co z placem zabaw – jest załańcuchowany, czy to ze względu na pandemię jest zamknięty?
6. Zostały wywiezione śmietniki przy sklepie Banacha i mam nadzieję, że już tam nie wrócą. Czy w tych miejscach w Bolewicach planuje się założenie jakiś kwietników czy przystrojenia? Jest tam puste miejsce, więc można coś zrobić.
7. Problem wożenia ciężkich ładunków samochodami na ul. Tylnej – jaka jest wytrzymałość tej drogi?
8. Ludzie w Bolewicach wywieszają brudne flagi i flaga kinowa przy parkingu k/Chaty Polskiej.
9. Bolewickie Panie są zbulwersowane Paniami, które „stoją przy drodze” na terenie naszej gminy.
10. Jak się jedzie z Bolewic na Bolewicko drogą Młyńską, to tam znajduje się spróchniały dąb i często leżą na drodze gałęzie.
11. Strona internetowa gminy – przycisk ePUAP – po naciśnięciu wychodzi błąd.
12. Co znaczy określenie „Ufna Morda” w posesji nr 18 przy ul. Młyńskiej w systemie informacji przestrzennej gminy Miedzichowo?
13. Projekt Sali Wiejskiej w Bolewicach – wg radnego najlepszy jest projekt 2.
 
Wójt:
 1. Sprawa myjni – została wysłana ekipa urzędu do sprawdzenia, niestety właściciela nie zastano. Rozmawiałem też z Kierownikiem GZK Danielem Gajewskim, bo na oczyszczalni by wyszło jakby były tam myte jakieś szkodliwe substancje, a nic takiego nie było.
2. Jeśli chodzi o liście został wystosowany apel do mieszkańców o nie wypalanie.
3. Gaz – jeżeli chodzi o Grudna i Miedzichowo, to jesteśmy uzależnieni od Trzciela, jeżeli tam zacznie funkcjonować gaz, wtedy jest szansa duża, że Miedzichowo będzie miało gaz. Grudna na razie nie jest brana jeszcze pod uwagę.
4. Flagi – możemy tylko z apelem do mieszkańców wystąpić, żeby prali a kinowa to animator kina zajmie się czyszczeniem.
5. Panie na drodze – rozmawiałem z Policją – one mogą sobie stać, przebywać, jedyny sposób to jest spisywanie ich notoryczne.
6. Ul. Tylna – wożenie ciężkich ładunków – tam jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie oprócz budownictwa mieszkaniowego są też usługi. I tam najprawdopodobniej powstanie firma medyczna, która będzie miała biuro i jednocześnie narzędzia medyczne będą przez jakiś czas przechowywane. Jaka jest wytrzymałość tej drogi to nie powiem, bo nie mam takich informacji jeśli chodzi o tonaż. Ograniczeń tam nie mamy wpisanych. Tam też pójdzie gaz.
7. Plac zabaw przy straży pożarnej – sprawdzimy, łańcuch będzie zdjęty.
8. Dąb – sprawa Nadleśnictwa.
9. W Bolewicach mamy dużo wandalizmu, połamane ławki przy stadionie.
10. Droga do Grudnej – to jest droga Lwówecka, nasza jest ok. 300 m.
 
Radny R. Poturnicki – zdrapki asfaltowe, czy gmina będzie mogła z tego skorzystać?  Proponuję do biesiadnika nad jeziorem.
 
Radny R. Pigla – prośba, żeby puścić równiarkę na ul. Młyńską w Bolewicach.
 
 
Ad.14 porządku obrad: Wolne wnioski i informacje.
 
Brak wniosków i informacji.
 
Ad.15 porządku obrad: Odpowiedzi na interpelacje.
 
Przewodniczący poinformował, że z uwagi na brak interpelacji przechodzi do realizacji punktu następnego porządku obrad.
 
Ad.16 porządku obrad: Zakończenie.
 
Przewodniczący Rady Pan T. Kolecki stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka obrady XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Miedzichowo o godz. 16.45.
 
 
Protokołowała: J. Agaciak.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Miedzichowo
/-/ Tadeusz Kolecki
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-26 14:27:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-26 14:27:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26 14:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony