ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Roczny wykaz umorzeń i ulg