ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Co i jak załatwić

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kryteria uprawniające do pomocy społecznej.
-na osobę samotnie gospodarującą – 542 zł.
-na osobę   w rodzinie  -456 zł.
-dochód z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięcznie 250 zł.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1/ubóstwa
2/sieroctwa
3/bezdomności
4/bezrobocia
5/niepełnosprawności
6/długotrwałej lub ciężkiej choroby
7/przemocy w rodzinie
8/potrzeby ochrony macierzyństwa i lub wielodzietności
9/alkoholizmu
10/zdarzenia losowego
11/klęski żywiołowej lub ekologicznej
Zasiłek stały
Przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe  od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości :
•W przypadku osoby samotnie gospodarującej różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł. miesięcznie.
•w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku i renty socjalnej zasiłek nie przysługuje.
Zasiłek okresowy
przyznaje się w szczególności ze względu na:
 długotrwałą chorobę
 niepełnosprawność
 brak możliwości zatrudnienia
brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie , na której ciążył obowiązek alimentacyjny
a dochody i posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb.
Pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.
Zasiłek okresowy ustala się:
•w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 50%  różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
•w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie.

Zasiłek celowy
Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby.
Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1/specjalny zasiłek celowy – w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
2/zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa , pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Opłaca się za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi  matką, ojcem lub rodzeństwem.
 Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Dożywianie
Pomoc ta realizowana jest w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -uczniom w dni nauki szkolnej, dzieciom w wieku przedszkolnym, osobom dorosłym chorym , niepełnosprawnym, niewydolnym społecznie
Z tej formy pomocy może skorzystać osoba lub rodzina w której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej , rodzica, na wniosek dyrektora szkoły , wychowawcy oraz z urzędu.

Usługi opiekuńcze
Przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości  zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również  pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić
się do Ośrodka Pomocy Społecznej , właściwego dla miejsca zamieszkania  /w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu, a nie miejsce zameldowania/.
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację tj.
 badania lekarskie/WR,RTG klatki piersiowej, badania morfologiczne/,
 wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,
 zgody zainteresowanej,
 aktualne zaświadczenia o dochodach w/w osoby najczęściej jest to odcinek renty bądź emerytury,
 pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
Po przeprowadzeniu wywiadu i skompletowaniu dokumentacji OPS przesyła akta osoby zainteresowanej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .
W Centrum Pomocy Rodzinie akta są rejestrowane a osoba zostaje wpisana na listę oczekujących na skierowanie do właściwego Domu Pomocy Społecznej.
W momencie wpisywania na listę osób oczekujących do DPS brane są pod uwagę następujące kryteria:
 data wpływu dokumentów do PCPR 
 stan zdrowia osoby zainteresowanej
 sytuacja socjalno-bytowa
 sytuacja rodzinna
W przypadku kiedy osoba nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, zaś rodzina oraz OPS nie są w stanie zapewnić jej właściwej opieki, istnieje możliwość umieszczenia takiej osoby w Domu Pomocy Społecznej poza kolejnością.
Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo wychowawczych
Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu, lub wniosek rodziców albo opiekuna prawnego, przy czym skierowanie do placówki resocjalizacyjnej skierować można jedynie na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz.U. z 1992r. Nr 35 poz 228 z późniejszymi zmianami/.
Do skierowania załącza się niezbędne dokumenty, takie jak:
odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 orzeczenie o stanie zdrowia lub książeczkę zdrowia, dokumenty szkolne,
aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczególnym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny.
Przy kierowaniu dzieci do placówek opiekuńczo wychowawczych rodzeństwo nie jest rozdzielane.
Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej
Wydawane są w formie pisemnej, w szczególnych przypadkach decyzja może być wydana w formie ustnej, nie dotyczy to decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.
Właściwy organ zmienia lub uchyla decyzję administracyjną na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa lub jeżeli nastąpiły zmiany w sytuacji dochodowej lub osobistej osób otrzymujących świadczenie.
Zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny, również dla potrzeb jednostki organizacyjnej pomocy społecznej  z terenu innej gminy.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem, przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka pomocy społecznej lub kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy.
W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez rodzinę ubiegającą się o pomoc a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lun nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia.
Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
Świadczenia pieniężne pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.
W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, w którym złożono wniosek, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Zadania pracownika socjalnego
Organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom grupom społecznym w odzyskiwaniu i wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie: prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowania środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów .
Do najważniejszych zadań należą:
zbieranie danych o klientach i środowiskach objętych opieką przez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, dokonywanie lustracji rejonu, uzyskiwanie informacji od policji , pielęgniarek środowiskowych sądu, prokuratury.
diagnozowanie sytuacji osób indywidualnych, rodzin i grup społecznych na podstawie analizy uzyskanych danych,
sporządzanie rejestru potrzeb oraz przewidywanych kosztów opieki socjalnej i pomocy społecznej osobom indywidualnym, rodzinom i grupom, które niezdolne są do samodzielnego rozwiązywania problemów ze względu na wiek, stan zdrowia lub przyczyny natury społecznej,
kontaktowanie się z decydentami w zakresie opieki społecznej, zakładami ubezpieczeń społecznych, biurami pośrednictwa pracy, sądami PCK, TPD itp.
Współpraca z instytucjami i osobami wspomagającymi pozyskiwanie sponsorów
Pośredniczenie w kierowaniu podopiecznych na komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia oraz utrzymywanie kontaktu i współpraca z innymi specjalistami,
Przyjmowanie interesantów, udzielanie porad socjalnych,
Pracę ze środowiskiem podopiecznego, inicjowanie i organizowanie wsparcia
Interweniowanie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, uzyskiwaniu pracy , pomocy w naturze,
Pracownik socjalny zobowiązany jest działać na rzecz dobra ogólnego, zobowiązany jest zapewnić osobom uprawnionym dostęp do niezbędnych świadczeń i szans życiowych.
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Bezskuteczności alimentów – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano  pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, za bezskuteczną egzekucje uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów osoba uprawniona może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji zawierającą informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
Świadczenia z funduszu przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
Okres zasiłkowy na jaki ustala się prawo do świadczenia  przypada od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ściśle współpracując z komornikiem sądowym, Urzędem Pracy oraz Prokuraturą.
Pomoc dla mieszkańców w formie artykułów żywnościowych pozyskiwanych z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania.
Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby i rodziny wymagające wsparcia przy wystąpieniu jednej z przesłanek określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, rodziny niepełne, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej przy czym dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie dla osoby samotnej 813 zł. dla osoby w rodzinie 684 zł.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-01 14:49:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-01 14:49:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-01 14:49:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »