ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miedzichowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Akapit nr 1 - brak tytułu

STATUT
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
Uchwała Nr XXVIII/182/2006
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 czerwca 2006r.

W sprawie: nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Miedzichowie
Na podstawie art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy Miedzichowo uchwala Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Miedzichowie
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Gminny Zespół Obsługi Szkół w Miedzichowie.
§ 2. 1. Siedzibą Gminnego Zespołu Obsługi Szkół jest Miedzichowo ul. Poznańska 12.
2.Jednostka działa na terenie gminy Miedzichowo.
§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:
1.art. 20 – 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
2.art. 5, ust. 9 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996r. ze zmianami).
§ 4. 1. Przedmiotem działalności  Jednostki jest prowadzenie i wypełnianie zadań organu prowadzącego szkoły w imieniu gminy Miedzichowo w zakresie: obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół.
2.Podstawową działalność Jednostki stanowi:
a.organizowanie, przygotowanie i przedstawianie Wójtowi Gminy propozycji wraz z uzasadnieniem co do zakładania i likwidowania szkół,
b.przedstawianie Wójtowi Gminy bądź Radzie Gminy do realizacji zaleceń Kuratorium Oświaty,
c.organizowanie dowozu dzieci i młodzieży do szkół oraz we współpracy z dyrektorami szkół zapewnianie im opieki w czasie dowożenia i oczekiwania na dowozy.
Rozdział II. Zadania
§ 5. Do zadań Jednostki w zakresie obsługi administracyjnej jednostek oświatowych należy:
1.przekazywanie Wójtowi Gminy wniosków w sprawie powołania i odwołania dyrektorów szkół,
2.przygotowanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji konkursowej na dyrektora szkoły w szczególności opracowanie projektu regulaminu pracy komisji konkursowego i przedstawienie do zatwierdzenie Wójtowi Gminy,
3.gromadzenie materiałów i prowadzenia postępowań wyjaśniających na polecenie Wójta Gminy w wypadku złożenia wniosku przez Radę Pedagogiczną lub uprawnione organy o odwołanie dyrektora szkoły,
4.przygotowanie spraw związanych z nadaniem imienia szkole,
5.przygotowanie do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych szkół oraz bieżące analizowanie ich realizacji,
6.przygotowanie materiałów do oceny Pracy dyrektora szkoły w porozumieniu z Kuratorem Oświaty i przedstawienie ich Wójtowi Gminy do oceny,
7.prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół,
8.wykonywanie zadań wynikających z zawartych porozumień z Kuratorem Oświaty,
9.sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych w zakresie prowadzonych zadań,
10.coroczne opracowywanie i przedkładanie Radzie Gminy danych z zakresu funkcjonowania oświaty na terenie gminy Miedzichowo.
§ 6. 1. Do zadań ekonomiczno – administracyjnych Jednostki należy konsultowanie z dyrektorami szkół przygotowanych przez nich planów budżetowych oraz bieżące analizowanie ich realizacji.
2.Szczegółowe zadania obejmują między innymi:
a.przygotowywanie i rozliczanie wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek,
b.prowadzenie rachunkowości jednostek,
c.sporządzanie sprawozdań finansowych jednostek,
d.prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i rachunków dochodów własnych jednostek.
§ 7. Jednostka prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział III. Gospodarka finansowa
§ 8.Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
§ 9.Jednostka może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i w uchwale rady Gminy Miedzichowo.
§ 10.Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Jednostki.
Rozdział IV. Organizacja i struktura Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.
§ 11.Jednostkę tworzy i rozwiązuje Rada Gminy na bazie przekazanego majątku.
§ 12. 1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową. Schemat organizacyjny Jednostki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:
1)dyrektor
2)główny księgowy,
3)zastępca głównego księgowego,
4)kierowcy.
3.Dyrektora Jednostki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
4.Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Jednostki jest Wójt Gminy.
§ 13. 1. Do zadań Dyrektora Jednostki należy w szczegółowości:
1)reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
2)racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,
3)opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
4)przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki.
   2. W stosunku z innymi podmiotami dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.
   3. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.
§ 14.Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.
§ 15.Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw wchodzących w zakres działalności Jednostki.
§ 16.Dyrektor Jednostki współpracuje z właściwą Komisją Rady Gminy w zakresie powierzonych mu obowiązków.
§ 17.Główny Księgowy Jednostki jest uprawniony do podejmowania czynności w zakresie rachunkowości obsługiwanych jednostek.
§ 18.Do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Jednostki uprawniony jest Dyrektor Jednostki lub osoba go zastępująca powołana przez Wójta Gminy.
§ 19.Wzór pieczęci urzędowej jednostki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 20.Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Gminy.
§ 21.Traci moc § 2 uchwały Nr III/24/99 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 12 marca 1999r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół oraz Uchwała Nr IX/77/2000 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/24/99 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 12 marca 1999r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.
§ 22.Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-01 14:40:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-01 14:40:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 12:07:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »