ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 35 / 2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miedzichowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 35 / 2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miedzichowo
 
            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity – Dz. U. 2016. poz. 446 z póź. zm.) ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miedzichowo.
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miedzichowo zwany dalej Regulaminem, określa:
1)     zakres działania i zadania Urzędu Gminy Miedzichowo, zwanego dalej Urzędem,
2)     organizację Urzędu,
3)     zasady funkcjonowania Urzędu,
4)     zakres działania kierownictwa Urzędu  poszczególnych referatów i stanowisk pracy
w Urzędzie.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)     Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miedzichowo,
2)     Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Miedzichowo,
3)     Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta  Gminy Miedzichowo, Sekretarza Gminy Miedzichowo Skarbnika Gminy Miedzichowo oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Miedzichowie.
§ 3.1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.        
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest Miedzichowo.
§ 4.1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Urząd Stanu Cywilnego w razie potrzeby udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy.
 
Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU
 
§ 5.1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
1)     zadań własnych,
2)     zadań zleconych,
3)     zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych)
4)     zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego.
§ 6.1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,  wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz  podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2)     wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
3)     zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4)     przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
5)     realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
6)     zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
7)     prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
8)     wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
9)     przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
10) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
11) przechowywanie akt,
12) przekazywanie akt do archiwów,
13) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy -  zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
 
Rozdział III
ORGANIZACJA URZĘDU
 
§ 7.1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska:
1)     Referat Księgowości i Finansów ( KS )
2)     Referat Spraw Obywatelskich ( SO )
3)     Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska ( I )
4)     Referat Organizacyjny ( O )
5)     Urząd Stanu Cywilnego ( USC )
6)     Samodzielne Stanowisko do Spraw Wojskowych i Obronnych ( WO ), Obrony Cywilnej ( OC ), Ochrony Przeciwpożarowej Gminy ( OP ) oraz Ewidencjonowania Materiałów Niejawnych
7)     Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych ( PO )
2. Referatem Księgowości i Finansów kieruje Skarbnik Gminy.
3. Referatem Spraw Obywatelskich Kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
4. Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz Gminy.
5. Do obowiązków Kierowników Referatów należy nadzór i kierowanie pracą referatu umożliwiającą sprawne, merytoryczne wykonywanie powierzonych zadań, a ponadto:
1)     opracowywanie zakresów czynności dla podległych sobie pracowników,
2)     wnioskowanie do Wójta o awansowanie podległych sobie pracowników,
3)     wnioskowanie o ewentualne dokonanie zmian organizacyjnych wewnątrz referatu,
4)     organizowanie pracy referatu,
5)     dokonywanie bieżącej kontroli prawidłowości wykonywanych zadań przez podległych sobie pracowników,
6)     nadzór nad przygotowywanymi w referacie projektami uchwał i zarządzeń,
7)     coroczne sporządzanie informacji dotyczącej planowanych szkoleń pracowników referatu,
8)     dokonywanie oceny podległych pracowników,
9)     coroczne sporządzanie planów pracy referatu,
10) coroczne dokonywanie oceny ryzyka.         
6. Obowiązki Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych powierza się Sekretarzowi Gminy.
7. Samodzielne stanowiska oraz kierownicy referatów podlegają bezpośrednio Wójtowi.
§ 8.1. Referat Księgowości i Finansów dzieli się na stanowiska pracy:
1)     Skarbnik Gminy
2)     Główny Księgowy Urzędu Gminy ( KSGK )
3)     Stanowisko d/s Płac ( KP )
4)     Stanowisko d/s Księgowości Budżetowej Gminy ( KSG ), Obsługa Podatku Vat (KSV)
5)     Stanowisko d/s Podatków i Opłat ( KSP )
6)     Stanowisko d/s Windykacji Podatkowej ( KSW ).
2. Referat Spraw Obywatelskich dzieli się na stanowiska pracy:
1)     Kierownik Referatu – Sprawy Obywatelski (SO)
2)     Stanowisko d/s Pomocy Rodzinie ( SOR )
3)     Stanowisko d/s Świadczeń Wychowawczych ( SOW )      
3. Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska dzieli się na:
1)     Kierownik Referatu – ( IKR )
2)     Stanowisko d/s Dróg Publicznych i Inwestycji (IIK) oraz Zamówień Publicznych (IZP)
3)     Stanowisko d/s Gospodarki Przestrzennej ( IGP )
4)     Stanowisko d/s Gospodarki Gruntami ( IGG) Gospodarki i Administrowania Mieniem Gminnym ( IMG )
5)     Stanowisko d/s Ochrony Środowiska ( IOŚ)
6)     Stanowisko d/s Pozyskiwania Środków Unijnych ( IŚU)·
4. Referat Organizacyjny dzieli się na stanowiska:
1)     Sekretarz Gminy
2)     Sekretariat ( OSK ) 
3)     Stanowisko d/s Obsługi Organów Gminy (OOG), Ewidencja Działalności Gospodarczej ( ODG), Kadry Urzędu ( KA )
4)     Stanowisko d/s Promocji Gminy ( OPG) 
§ 9. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 
Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
 
§ 10. Urząd działa według następujących zasad:
1)     praworządności,
2)     służebności wobec społeczności lokalnej,
3)     racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4)     jednoosobowego kierownictwa,
5)     kontroli wewnętrznej,
6)     podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, Referaty i poszczególne stanowiska oraz wzajemnego współdziałania.
§ 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
§ 12. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.
§13.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
§14.1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa
i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
3. Kierownicy Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Referatu i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
4. Kierownicy Referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych sobie pracowników i sprawują nad nimi nadzór.
5.   Zasady podpisywania pism przez Wójta określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 15.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa Wójt w drodze odrębnego Zarządzenia.
§ 16.1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa, a także w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 
Rozdział V
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY
 
§ 17. Do zakresu zadań Wójta ( WG ) należy w szczególności:
1)     reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2)     prowadzenie bieżących spraw Gminy w zakresie:
a)     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b)     gminnych dróg ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
d)     pomocy społecznej,
e)     gminnego budownictwa mieszkaniowego,
f)      edukacji publicznej,
g)     ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
h)     targowisk,
i)      zieleni gminnej i zadrzewień,
j)      porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
k)     utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
l)      polityki prorodzinnej,
m)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
n)     współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
3)     podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5)     zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6)     okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz na dwa miesiące - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7)     rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy Miedzichowo nie stanowi inaczej,
9)     przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym,
12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa
i Regulamin oraz uchwały Rady.
13) wykonywanie zadań obronnych wynikających z przepisów prawa.
§ 18. Do zadań Sekretarza ( SG ) należy:
1. Prowadzenie Spraw Gminy w zakresie:
1)     lokalnego transportu zbiorowego,
2)     ochrony zdrowia z wyłączeniem wynajmowania na ten cel nieruchomości gminnych,
3)     kultury, bibliotek i innych gminnych instytucji kultury,
4)     kultury fizycznej i turystyki,
5)     cmentarzy gminnych,
6)     utrzymania obiektu urzędu gminy,
7)     promocji gminy,
8)     współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy
9)     koordynowanie kontroli zarządczej.
2. Zapewnienie właściwej organizacji urzędu gminy w zakresie:
1)     koordynowania działań zapewniających zgodność pracy urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2)     koordynowania działań podejmowanych przez Referaty i samodzielne stanowiska,
3)     organizowania współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy,
4)     nadzorowania przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
5)     zapewniania skutecznego sposobu przekazywania do powszechnej wiadomości przepisów gminnych, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
6)     obsługi prawnej urzędu,
7)     kompletowania i prowadzenia aktów normatywnych powszechnie obowiązujących,
8)     gromadzenia informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i gminnych jednostek organizacyjnych; udzielanie informacji o trybie załatwiania poszczególnych spraw w urzędzie,
9)     prowadzenia spraw organizacyjnych związanych z powoływaniem jednostek organizacyjnych podporządkowanych gminie,
10) organizacji i nadzoru nad obsługą interesantów z uwzględnieniem osób starszych
i niepełnosprawnych,
11) nadzorowania spraw związanych z ustalaniem i rozbudową jednolitego rzeczowego wykazu akt,
12) nadzorowania rozpatrywania skarg i wniosków,
13) nadzorowania ewidencji i rozdziału korespondencji,
14) nadzorowania przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz archiwizacji dokumentów urzędu,
15) nadzorowania gospodarowaniem pieczęciami urzędowymi ( zamawianie, ewidencja, kasacja),
16) wykonywania zadań wynikających z przygotowania i przeprowadzenia wyborów, referendów, konsultacji społecznych:
a)     zapewnienie obsługi i techniczno – materialnych warunków pracy terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych,
a)     zabezpieczenie i archiwizacja dokumentów z wyborów, referendów i konsultacji społecznych,
17) nadzorowania realizacji zadań związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,
18) nadzorowania realizacji zadań związanych z aktualizacją strony internetowej gminy,
19) koordynowania prawidłowości przygotowania projektów uchwał rady wnoszonych pod jej obrady,
20) nadzorowania zadań związanych z przesyłaniem uchwał do publikacji oraz do nadzoru prawnego Wojewody,
21) sprawowania nadzoru nad ochroną danych osobowych ze zbiorów urzędu,
22) opracowywania zakresów czynności dla kierowników referatów,
23) koordynowania współdziałania urzędu z sołectwami, w tym spraw związanych
z funduszami sołeckimi,
24) przygotowania projektów zmian statutu gminy,
25) nadzorowania wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na terenie gminy,
26) sporządzanie planów pracy urzędu.
3. Wykonywanie zadań w zakresie:
1)     dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie urzędu w tym: zawieranie umów i umów zleceń na wykonawstwo prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz zakupów,
2)     przygotowania zakresów czynności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3)     organizowania i nadzorowania przebiegu służby przygotowawczej,
4)     podejmowania czynności związanych z pozyskiwaniem podpisu elektronicznego dla pracowników,
5)     przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkobierców,
6)     sporządzanie planu szkoleń oraz ich organizowanie.
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi urzędu
1)     wykonywanie w imieniu Wójta zadań z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi urzędu z wyłączeniem: nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, kształtowania wynagrodzeń, karania i nagradzania.
5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie:
1)     organizacji prac publicznych i interwencyjnych,
2)     organizowania staży absolwenckich,
3)     organizacji prac społeczno-użytecznych.
6. Kierowanie Referatem Spraw Organizacyjnych
7. Wykonywanie zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie:
1)     zapewnienie ochrony informacji niejawnych w urzędzie,
2)     przygotowanie projektu wykazu stanowisk i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli,
3)     prowadzenie i aktualizacja wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do prac na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
4)     przeprowadzanie na wniosek Wójta zwykłego postępowania sprawdzającego.
5)     prowadzenie spraw związanych z upoważnianiem pracowników urzędu lub innych osób do informacji niejawnych,
6)     przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających,
7)     prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8)     opracowanie i przedłożenie Wójtowi do zatwierdzenia szczegółowych wymagań
w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
w urzędzie,
9)     kontrola ochrony informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania przepisów wydanych w tym zakresie w urzędzie,
10) opracowywanie Planu Ochrony Informacji Niejawnych dla urzędu,
11) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków w zakresie ochrony obiektu urzędu,
12) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zawiadamianie Wójta o powyższym fakcie,
13) współpraca w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb bezpieczeństwa państwa oraz bieżące informowanie Wójta o przebiegu tej współpracy,
14) nadzór nad opracowywaniem szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu (sieci) teleinformatycznej,
15) bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu lub sieci teleinformatycznej ze szczególnymi wymaganiami
16) wykonywanie zadań obronnych wynikających z przepisów prawa.
§ 19.  Do zadań Skarbnika (SKG ) należy:
1)     wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
i finansów publicznych, a także wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
2)     kierowanie pracą Referatu Księgowości i Finansów,
3)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy we współpracy z podległymi jednostkami budżetowymi,
4)     przygotowywanie projektu budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
5)     przygotowywanie uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń powodujących zmiany
w budżecie gminy,
6)     przygotowywanie materiałów w formie opracowań, analiz, informacji i wyjaśnień radnym, komisjom rady i Wójtowi,
7)     przygotowywanie podległym jednostkom budżetowym informacji o wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy,
8)     nadzór nad realizacją dochodów budżetu, wydatków budżetu, realizacji inwestycji, rozliczanie środków pozabudżetowych,
9)     sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych na podstawie sprawozdań otrzymanych z jednostek budżetowych w terminach wynikających z rozporządzeń
i ustaw,
10) sporządzanie bilansu budżetu, zbiorczego bilansu jednostek budżetowych, zakładu
i skonsolidowanego bilansu,
11) sporządzanie półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
12) kontrolowanie prawidłowości projektów uchwał podatkowych,
13) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości budżetu gminy zgodnie z ustawą o rachunkowości,
14) dokonywanie kontroli składanych sprawozdań przez jednostki z dokumentami księgowymi,
15) dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych i zakładach,
16) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i ponoszenie odpowiedzialności za jej naruszenie,
17) rozliczanie podatku od towarów i usług,
18) pod nieobecność Głównego Księgowego pełnienie jej obowiązków,
19) współpraca z Wójtem Gminy, Sekretarzem, Dyrektorami – Kierownikami jednostek lub referatów Urzędu,
20) wykonywanie zadań obronnych wynikających z przepisów prawa.
 
Rozdział VI
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI I STANOWISKAMI
 
§ 20. Do wspólnych zadań Referatów i Stanowisk należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy,
a w szczególności:
1)     prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
2)     pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
3)     współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
4)     przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
5)     współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
6)     opracowywanie projektów uchwał Rady w zakresie objętym właściwością Referatu,
7)     przygotowywanie odpowiedzi na skargi, wnioski, listy, zapytania i interpelacje radnych dotyczące działalności danej komórki organizacyjnej,
8)     przechowywanie akt,
9)     stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
10) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
11) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
12) wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę www Urzędu informacji
z zakresu działania komórki organizacyjnej i jej bieżąca aktualizacja,
13) realizacja zadań wynikających z Regulaminu Kontroli Wewnętrznej,
14) prowadzenie ewidencji obowiązujących w danej komórce uchwał,
15) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta,
16) wykonywanie zadań obronnych wynikających z przepisów prawa
§ 21.  Do zadań Referatu Księgowości i Finansów należy:
1. W zakresie Głównej Księgowej Urzędu Gminy ( KSGK ):
1)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu,
2)     prowadzenie gospodarki finansowej urzędu w formie jednostki budżetowej,
3)     prowadzenie centralnego rejestru umów, zleceń,
4)     przygotowanie i merytoryczny nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną oraz zasadami wprowadzonymi zarządzeniem Wójta,
5)     prowadzenie rachunkowości urzędu zgodnie z ustawa o rachunkowości:
a)     prowadzenie zasad rachunkowości,
b)     wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
c)     sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu,
d)     gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
1)     dekretowanie dowodów księgowych, sporządzanie poleceń księgowania i zatwierdzania ich do wypłaty,
2)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w posiadaniu jednostki,
3)     dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki,
4)     dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi jednostki,
5)     podejmowanie decyzji w sprawie zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,
6)     podejmowanie decyzji w sprawie zastrzeżeń do kompletności oraz formalno – rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji,
7)     zapewnianiu, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,
8)     w razie ujawnienia nieprawidłowości, zwracanie dokumentu właściwemu rzeczowo pracownikowi a w razie ich nie usunięcia odmowie podpisania dokumentu
z jednoczesnym powiadomieniem Wójta,
9)     przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
10) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
11) analizowanie wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych będących
w dyspozycji jednostki,
12) rozliczanie zadań współfinansowanych z programów unijnych,
13) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych jednostki, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i syntetycznym,
14) prowadzenie analizy wykonania planu finansowego, zaangażowania wydatków oraz sporządzanie innych analiz na potrzeby wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki,
15) opracowywanie i przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w zakresie jednostki,
16) sporządzenie okresowej sprawozdawczości obejmującej zakres wykonywanych obowiązków,
17) pod nieobecność Skarbnika Gminy pełnienie jego obowiązków.
 
2. W zakresie Księgowości: ( Płac; KP):
1)     prowadzenie i przygotowywanie rachunków do zapłaty,
2)     dopilnowanie sporządzania opisów na rachunkach przez osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi lub zakupu,
3)     dokonywanie kontroli formalno – rachunkowej dokumentów dotyczących operacji,
4)     obsługa programu „Homenet”
5)     sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy,
6)     kompletowanie wniosków emerytalno rentowych,
7)     sporządzenie okresowej sprawozdawczości obejmującej zakres wykonywanych obowiązków,
8)     potwierdzanie miesięcznych oświadczeń Wójta i Sekretarza o używaniu własnego pojazdu do celów służbowych w ramach miesięcznego limitu kilometrów.
9)     przekazywanie informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz składanie deklaracji wpłat na PFRON,
10) ustalanie i odprowadzanie składek ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. W zakresie Księgowości: ( Księgowa Budżetowa Gminy; KSG):
1)     księgowanie dochodów budżetu gminy zgodnie z zatwierdzonym budżetem gminy oraz wprowadzonymi zmianami w ciągu roku w podziale szczegółowym ( dział – rozdział – paragraf),
2)     księgowanie wydatków i dochodów budżetu gminy na podstawie uchwalonego budżetu oraz dokonanych zmian w ciągu roku i sporządzanie sprawozdań składanych przez jednostki budżetowe:
a)     Zespół Szkół w Bolewicach
b)     Zespół Szkół w Miedzichowie
c)     Gminny Zespół Obsługi Szkół w Miedzichowie
d)     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
e)     Urząd Gminy Miedzichowo
3)     czuwanie nad ciągłością dowodów księgowych, wyciągów bankowych oraz ich chronologiczne księgowanie przy pomocy programu FKB na odpowiednich kontach zgodnie z zakładowym planem kont,
4)     przygotowywanie i uzgadnianie danych niezbędnych do sprawozdań finansowych,
5)     prowadzenie ewidencji środków trwałych przy pomocy programu – Środki Trwałe STW (maszyn i urządzeń, nieruchomości),
6)     prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej przy pomocy programu – Środki Trwałe STW (ruchomości, narzędzia, i materiały),
7)     rozliczanie okresowej inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów,
8)     wystawianie not księgowych lub rachunków dla innych jednostek za wykonaną usługę,
9)     przekazywanie do 20 każdego miesiąca informacji o stanie należności za poprzedni miesiąc na stanowisko odpowiedzialne za egzekucję dochodów gminy z tytułu umów najmu lokali użytkowych,
10) wystawianie faktur VAT oraz prowadzenie rejestrów podatku Vat za urząd
11) rozliczanie zcentralizowanego podatku Vat za Gminę,
12) prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną – ewidencja przyznanej pracownikom pomocy socjalnej, a także: przygotowywanie umów na pożyczkę mieszkaniową, 
13) prowadzenie spraw finansowo – księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,
14) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
15) przechowywanie druków ścisłego zarachowania,
16) ustalanie i odprowadzanie składek ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
17) sporządzenie okresowej sprawozdawczości obejmującej zakres wykonywanych obowiązków,
18) zadania służby BHP ( BHP ) tj. pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności:
a)     okresowa analiza stanu bhp,
b)     stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
c)     przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
d)     zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
e)     przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
f)      rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
g)     udział w dochodzeniach powypadkowych,
h)     współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, udział w pracy zakładowej komisji bhp,
i)      zakup środków ochrony indywidualnej pracowników,
j)      wydawanie środków ochrony indywidualnej.
4. W zakresie naliczania podatków i opłat ( Stanowisko ds. Podatków i Opłat; KSP ):
1)     prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy z wyłączeniem podatków od środków transportowych:
a)     przygotowywanie decyzji ustalających wymiar podatków rocznych i decyzji zmieniających wymiar roczny w stosunku do osób fizycznych,
b)     przygotowywanie decyzji o uldze i zwolnieniu z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntu rolnego,
c)     przygotowywanie decyzji określających wymiar podatków wobec osób prawnych,
d)     przeprowadzanie kontroli podatkowych,
e)     prowadzenie ewidencji podatników,
f)      gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji oraz informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
g)     przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,
h)     wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach osobom fizycznym i prawnym
i innych zaświadczeń w sprawach podatkowych,
i)      sporządzenie okresowej sprawozdawczości obejmującej zakres wykonywanych obowiązków.
5. W zakresie windykacji podatkowej ( Stanowisko d/s Windykacji Podatkowej; KSW ):
1)     przyjmowanie od podatników deklaracji w sprawie ustalenia wymiaru podatków od środków transportowych,
2)     prowadzenie postępowań zmierzających do naliczenia podatku od środków transportowych,
3)     przygotowywanie decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych,
4)     księgowanie dowodów wpłat podatków od środków transportowych,
5)     księgowanie wpływów z pozostałych podatków,
6)     księgowanie wpływów z tytułu najmu mieszkań komunalnych,
7)     podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń podatkowych oraz postępowania zabezpieczającego,
8)     prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
9)     przygotowywanie decyzji umorzeniowych należności podatkowych, rozkładanie na raty, udzielanie odroczeń,
10) sporządzenie okresowej sprawozdawczości obejmującej zakres wykonywanych obowiązków,
11) przygotowywanie decyzji o zwrocie akcyzy dla rolników i rozliczanie dotacji,
12) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty,
13) rozliczanie inkasentów,
14) księgowanie dowodów wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 22. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:
1. W zakresie Spraw Obywatelskich ( Kierownik Referatu SO):
1)     ewidencji ludności,
a)     zameldowania stałe i czasowe,
b)     wymeldowania,
2)     dokumentów stwierdzających tożsamość,
a)     przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
b)     wydawanie dowodów osobistych,
3)     zgromadzeń i imprez masowych,
a)     przygotowywanie decyzji zezwalających na przeprowadzenie zgromadzenia lub imprezy masowej,
b)     nadzór nad przeprowadzanymi zgromadzeniami i imprezami masowymi,
4)     zbiórki  publiczne:
a)     przygotowywanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
b)     nadzór nad przeprowadzanymi zbiórkami,
5)     sprawy związane z utrzymaniem cmentarzy w tym cmentarzy wojennych:
a)     przygotowywanie decyzji zezwalających na ekshumację,
6)     prowadzenie spraw repatriantów,
7)     prowadzenie spraw mniejszości narodowych,
8)     prowadzenie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
9)     przekazywanie informacji w systemie PESEL do WKU i innych organów oraz urzędów,
10) przekazywanie wykazu osób zmarłych do urzędu skarbowego,
11) wydawanie decyzji przyznających zasiłki rodzinne i dodatki,
12) wydawanie decyzji przyznających świadczenia opiekuńcze,
13) wydawanie decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe,
14) wydawanie decyzji przyznających stypendia uczniowskie,
15) wydawanie decyzji przyznających dodatek energetyczny,
16) wydawanie decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie,
17) wydawanie decyzji przyznających świadczenie wychowawcze,
18) wydawanie decyzji przyznających świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
19) sporządzanie okresowych sprawozdań z wydawanych dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC,
2.W zakresie pomocy rodzinie (Stanowisko d/s Pomocy Rodzinie; SOR):
1)     przygotowywanie decyzji przyznających zasiłki rodzinne i dodatki,
2)     przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia opiekuńcze,
3)     przygotowywanie decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe,
4)     przygotowywanie decyzji przyznających stypendia uczniowskie,
5)     przygotowywanie decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie,
6)     przygotowywanie decyzji przyznających świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
7)     sporządzanie okresowej sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, stypendiów uczniowskich, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
8)     sporządzanie planów finansowych na powyższe świadczenia,
9)     egzekwowanie zwrotu nienależnych zasiłków, świadczeń, dodatków lub stypendiów,
10) wydawanie stosownych zaświadczeń,
3. W zakresie Świadczeń Wychowawczych ( Stanowisko d/s Świadczeń Wychowawczych SOW )
1)     prowadzenie postępowań mających na celu przyznanie świadczeń wychowawczych,
2)     przygotowywanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze,
3)     wydawanie stosownych zaświadczeń o otrzymanych świadczeniach wychowawczych,
4)     egzekwowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
5)     potwierdzanie merytoryczne dokumentów księgowych powstających w toku wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego,
6)     sporządzanie okresowych sprawozdań w tym finansowych z przyznawanych świadczeń wychowawczych,
7)     sporządzanie planów finansowych,
§ 23. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego ( USC ) należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1)     rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2)     sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3)     sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4)     przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5)     przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych   oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6)     stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7)     wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8)     wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,
9)     sporządzenie okresowej sprawozdawczości obejmującej zakres wykonywanych obowiązków,
Podczas nieobecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jego obowiązki przejmuje Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
§ 24. Do zadań Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska należy:
1. W zakresie dróg publicznych, inwestycji i zamówień publicznych (Stanowisko d/s Dróg Publicznych i Inwestycji IIK oraz Zamówień Publicznych IZP ):
1)     przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
2)     projektowanie przebiegu dróg,
3)     budowę, modernizację i ochronę dróg,
4)     zarządzanie drogami,
5)     określanie szczegółowego korzystania z dróg w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne oraz przygotowywanie decyzji o zajęciu pasa drogowego,
6)     współpracę z innymi zarządcami dróg publicznych,
7)     oświetlenie dróg i ulic,
8)     prowadzenie wszystkich spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych realizowanych przez urząd, a w szczególności przygotowywanie procedur oraz dokumentacji przeprowadzanych zamówień,
9)     opracowywanie programów usług i rozwoju urządzeń komunalnych w zakresie wodociągów, kanalizacji, wysypisk śmieci, zaopatrzenia w energię i transport zbiorowy,
10) nadzór nad inwestycjami gminnymi w tym prowadzenie dokumentacji inwestycji,
11) współpraca w przygotowywaniu i aplikacji wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych i krajowych.
2. W zakresie gospodarki przestrzennej ( Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej IGP ):
1)     przygotowywanie materiałów do dokumentacji planistycznych,
2)     koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3)     koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4)     przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów
i wyrysów,
5)     przechowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydawanie jego odpisów i wyrysów,
1)     coroczne przygotowywanie informacji w zakresie potrzeb aktualizacji studium,
2)     prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)     ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, analiza aktualności miejscowych planów i studium, przygotowanie wyników tej oceny,
4)     dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5)     prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)     prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
7)     prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8)     rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
9)     podejmowanie czynności zmierzających do opracowania i zmieniania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydawanie jego odpisów i wypisów,
10) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania przestrzennego,
11) przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
12) sporządzanie stosownych sprawozdań z realizacji powyższych zadań.
3. W zakresie gospodarki gruntami, gospodarki mieniem gminnym, gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy ( Stanowisko d/s Gospodarki Gruntami IGG, Gospodarki i Administrowania Mieniem Gminnym IMG ):
1)     prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami w tym rozgraniczanie, podziały i scalanie,
2)     przygotowywanie decyzji o podziale nieruchomości,
3)     scalanie i podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne,
4)     gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, a także gminnymi lokalami w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
5)     ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za ich korzystanie,
6)     organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego; pobór i egzekucja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
7)     nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
8)     komunalizację gruntów,
9)     prowadzenie ewidencji gruntów i budynków komunalnych,
10) tworzenie zasobów gruntów i gospodarowanie nimi – zgodnie z zasadami określonymi przepisach obowiązującego prawa,
11) prawo pierwokupu,
12) wywłaszczanie,
13) opłaty adiacenckie i planistyczne i ich egzekucja,
14) gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,
15) przyznawania lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie
w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych, pozbawionych mieszkania w wyniku klęsk żywiołowych,
16) współpracy w zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi,
17) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
18) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
19) stawek czynszów i opłat za lokale,
20) egzekucji zaległości w płatności czynszów i opłat za lokale,
21) zbywanie lokali mieszkalnych i budynków,
22) sporządzanie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego i przekazywanie ich do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,
23) prowadzenie spraw z zakresu technicznej ochrony substancji mieszkaniowej, utrzymania obiektów gminnych i ich urządzeń administrowanych przez urząd w tym placów zabaw w należytym stanie technicznym:
24) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej administrowanych budynków mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń placów zabaw ( książki budynków, karty inwentaryzacyjne, dokumentację techniczną, protokoły odbioru, protokoły przeglądów itp. ),
25) prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego – raz na rok,
26) prowadzenie przeglądów stanu sprawności technicznej całego obiektu – raz na pięć lat,
27) wykonywanie doraźnych przeglądów w wyniku zawiadomień o wystąpieniu uszkodzeń lub awarii,
28) ustalanie potrzeb remontowych, ich klasyfikowanie i określanie kolejności na podstawie kontroli i przeglądów okresowych oraz decyzji organów nadzoru budowlanego; zapewnianie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej
i ekspertyz,
29) zapewnianie nadzoru technicznego i inwestorskiego nad remontami,
30) dokonywanie odbioru wykonanych prac remontowych i usług w ramach zawartych umów pod względem jakości i ilości, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych oraz faktur pod względem merytorycznym i rzeczowym,
31) opiniowanie pod względem technicznym, a także prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń, lokali i budynków,
32) zabezpieczanie instalacji i urządzeń przed skutkami oddziaływania warunków atmosferycznych,
33) usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych osób na skutek uszkodzeń elementów budynków lub wadliwego działania instalacji i urządzeń,
34) zawiadamianie Wójta Gminy w przypadku stwierdzenia, że stan budynku lub urządzeń zagraża bezpieczeństwu użytkowników,
35) przygotowywanie zaświadczeń z zakresu posiadania lub własności gospodarstw rolnych,
36) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy
o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
37) przygotowywanie i składanie w Sądzie Rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu,
38) sporządzanie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni sprawozdań z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego oraz ich przesyłanie do Wojewody,
39) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
40) prowadzenie spraw targowisk,
41) sporządzanie stosownych sprawozdań z realizacji powyższych zadań.
4. W zakresie ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa ( Stanowisko d/s Ochrony Środowiska IOŚ ):
1)     prowadzenie nadzoru nad realizacją usług świadczonych na rzecz gminy przez przedsiębiorstwa komunalne oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi o charakterze komunalnym na rzecz gminy i mieszkańców,
2)     weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3)     prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności dotyczących:
a)     przygotowywania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b)     przygotowywania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
c)     organizowanie zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy.
d)     organizowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy,
e)     przygotowywanie opinii w sprawie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
f)      przygotowywanie raportów z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
4)     prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a w szczególności dotyczących:
a)     wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne ich usuwanie wraz z ich egzekucją,
b)     działaniom w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
c)     utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
d)     nadzoru  nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń w aspekcie ich uciążliwości dla  środowiska oraz podejmowaniem decyzji w zakresie ich ograniczenia,
e)     gospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych,
f)      renowacji i konserw

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-01 10:59:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-01 11:03:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-01 11:26:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »