ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Raport o stanie gminy Miedzichowo za 2021 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-24 14:34:55 przez Sylwia Puka

Akapit nr - brak tytułu

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEDZICHOWO
 ZA 2021 ROK
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713ze zmianami ) Wójt Gminy Miedzichowo przedstawia Radzie Gminy Miedzichowo Raport o stanie Gminy Miedzichowo za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Miedzichowo. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób,
do Przewodniczącego Rady Gminy w Miedzichowie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”  
                                                                
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Miedzichowo odbędzie się 22 czerwca 2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca  2022 r. (wtorek), do godziny 15 00 w sekretariacie  Urzędu Gminy.
 
Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
 
 Przewodniczący Rady Gminy Miedzichowo
            /-/ Tadeusz Kolecki
Formularz zgłoszenia do debaty:
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony