ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. organizacji szlaku wikliny

Miejsce pracy: Urząd Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12; 64-361 Miedzichowo

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Miedzichowo

Data udostępnienia: 2021-03-19

Ogłoszono dnia: 2021-03-19

Termin składania dokumentów: 2021-04-12 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2

Zlecający: Urząd Gminy Miedzichowo

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2.  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych w formie złożonego oświadczenia,
 3. wykształcenie wyższe
 4. biegła znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w formie złożonego oświadczenia,
 6. nieposzlakowana opinia.
 
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zagadnień realizowanych na stanowisku w tym głównie zagadnień wynikających
- z ustawy o samorządzie gminnym
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt,
 1. wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego (w tym znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miedzichowie)
 2. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i pracy w zespole.
 3. prawo jazdy kat. „B”
 4. kreatywność i inicjatywa
 5. umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 7. mile widziane doświadczenie zawodowe.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- opracowanie i koordynacja wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem szlaku wikliny na terenie gminy Miedzichowo i powiatu nowotomyskiego,
- współpraca z samorządami gminnymi w zakresie organizacji informacji turystycznej dla gminy Miedzichowo ipowiatu nowotomyskiego,
- wytyczanie szlaków turystycznych na terenie gminy,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój turystyki, w tym przede wszystkim szlaku wikliny,
- zagospodarowanie turystyczne terenu gminy Miedzichowo i powiatu nowotomyskiego,
- tworzenie bazy danych o podmiotach prowadzących działalność turystyczną i agroturystyczną na terenie gminy i powiatu,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność organizacji pozarządowych obejmująca m.in. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
- współdziałanie przy realizacji wspólnych przedsięwzięć ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi na rzecz promocji szlaków turystycznych przede wszystkim szlaku wikliny,
- realizowanie we współpracy z zainteresowanymi jednostkami oraz innymi podmiotami przedsięwzięć promujących turystykę w gminie Miedzichowo i powiecie nowotomyskim,
- opracowanie oraz udział w opracowywaniu przez inne podmioty materiałów (biuletynów, folderów, informatorów, map itp.) promujących osiągnięcia i możliwości turystyczne oraz walory gminy, zabezpieczenie w niezbędne materiały popularyzacyjne np. foldery, biuletyny, filmy, tablice informacyjne,
- współpraca w zakresie promocji gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
- koordynowanie działań promocyjnych (promocji kulturalnej, turystycznej), przygotowanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez i uroczystości z udziałem gminy i powiatu,
- koordynacja działań związanych z pobytem turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych na szlaku wikliny,
- organizowanie pakietów turystycznych dla odwiedzających szlak wikliny, gminy Miedzichowo oraz Powiatu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
Planowana data zatrudnienia: 01.05.2021r.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. miejsce pracy: Urząd Gminy w Miedzichowie, ul. Poznańska 12,
 2. biuro usytuowane na I piętrze budynku,
 3. pełen etat, przeciętny pięciodniowy tydzień pracy z wyłączeniem sobót,
 4. praca z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi teleinformatycznych, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),
 4. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 10. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282).
Ponadto mile widziane są :
 1. referencje,
 2. ewentualne zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej u pracodawcy samorządowego.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-04-12 15:30:00
b. Sposób:
Miedzichowo (Sekretariat) lub przesyłać pocztą na adres: Urzędu Gminy Miedzichowo 64 – 361 Miedzichowo ul. Poznańskiej 12, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. Szlaku Wikliny”
c. Miejsce:
Urząd Gminy Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo

VII. Informacje dodatkowe:

Inne informacje:
 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja zawierająca listę kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (bip.miedzichowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu przy ul. Poznańskiej nr 12 .
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych;
 4. dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;
 5. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną odesłane po zakończeniu procedury naboru;
 6. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Miedzichowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-19 08:27:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Puka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-19 08:31:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Puka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-23 08:27:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony